Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lao động - Tiền lương" - Cấp huyện (4 thủ tục)

Lĩnh vực "Lao động - Tiền lương" (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp3
2Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-193
3Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-193
4Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền3