Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Phát triển nông thôn" - Cấp huyện (5 thủ tục)

Lĩnh vực "Phát triển nông thôn" (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh60 ngày2
2Bố trí, ổn định dân cư trong huyện30 ngày2
3Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại13 ngày làm việc4
4Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại13 ngày làm việc4
5Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại05 ngày làm việc4