Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Phát triển nông thôn" - Cấp huyện (7 thủ tục)

Lĩnh vực "Phát triển nông thôn" (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thẩm định, phê duyệt dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có giá trị theo quy hoạch thuộc Chương trình 30a15 ngày làm việc2
2Thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 315 ngày làm việc2
3Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh60 ngày2
4Bố trí, ổn định dân cư trong huyện30 ngày2
5Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại13 ngày làm việc4
6Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại13 ngày làm việc4
7Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại05 ngày làm việc4