Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Phổ biến giáo dục pháp luật" - Cấp xã (6 thủ tục)

Lĩnh vực "Phổ biến giáo dục pháp luật" (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải052
2Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên082
3Thủ tục bầu hòa giải viên052
4Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luậtKhông quy định2
5Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật052
6Thủ tục thôi làm hòa giải viên052