Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Hộ tịch" - Cấp huyện (16 thủ tục)

Lĩnh vực "Hộ tịch" (16 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoàiNgay trong ngày3
2Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài15 ngày làm việc3
3Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoàiNgay trong ngày3
4Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài15 ngày làm việc3
5Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài15 ngày làm việc3
6Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài05 ngày làm việc3
7Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài02 ngày làm việc3
8Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc03 ngày làm việc đối với việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài không quá 06 ngày làm việc.3
9Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài12 ngày làm việc3
10Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.12 ngày làm việc3
11Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch).Ngay trong ngày3
12Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài05 ngày làm việc3
13Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân05 ngày làm việc3
14Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài05 ngày làm việc3
15Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài05 ngày làm việc3
16Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịchNgay trong ngày3