Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lao động - Tiền Lương - Bảo hiểm xã hội" - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (11 thủ tục)

Lĩnh vực "Lao động - Tiền Lương - Bảo hiểm xã hội" (11 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động3
2Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động3
3Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động3
4Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động3
5Xếp hạng Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ3
6Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, quỹ tiền thưởng thực hiện đối với người quản lý Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ3
7Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp4
8Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp4
9Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động3
10Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-193
11Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-193