Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Người có công" - Cấp xã (2 thủ tục)

Lĩnh vực "Người có công" (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ01 ngày làm việc 2
2Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi01 ngày làm việc 2