Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Kinh tế tập thể - Hợp tác xã" - Cấp xã (4 thủ tục)

Lĩnh vực "Kinh tế tập thể - Hợp tác xã" (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thành lập tổ hợp tác052
2Thay đổi tổ trưởng tổ hợp tácTrong2
3Chấm dứt tổ hợp tácTrong2
4Xác nhận Đơn đề nghị hỗ trợ Tổ hợp tácTrong2