Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản" - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (6 thủ tục)

Lĩnh vực "Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản" (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm13 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ3
2Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản18 ngày làm việc (bao gồm 03 ngày xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ)3
3Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận)05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ 3
4Cấp lại Giấy chứng nhận cơ đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)18 ngày làm việc (bao gồm 03 ngày xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ)3
5Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầu23 ngày làm việc (bao gồm 03 ngày xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ)3
6Xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm23 ngày (bao gồm 03 ngày xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ)3