Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "An toàn thực phẩm" - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (6 thủ tục)

Lĩnh vực "An toàn thực phẩm" (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm13 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ3
2Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ3
3Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận)5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ3
4Cấp lại Giấy chứng nhận cơ đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ3
5Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầu23 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ3
6Xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm23 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ3