Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực An toàn thực phẩm" - Sở Công thương (2 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực An toàn thực phẩm" (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện2
2Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm2