Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Nhà ở" - Sở Xây dựng (11 thủ tục)

Lĩnh vực "Nhà ở" (11 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua4
2Thủ tục đề nghị UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP4
3Thủ tục đề nghị UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP4
4Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp chỉ định chủ đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP4
5Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh4
6Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh4
7Thủ tục cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước4
8Thủ tục cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước4
9Thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước4
10Công nhận hạng/công nhận lại hạng nhà chung cư tại Điều 9 của Thông tư số 31/2016/TT-BXD4
11Công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư tại Điều 7 của Thông tư số 31/2016/TT-BXD4