Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Hội, tổ chức phi chính phủ" - Sở Nội vụ (17 thủ tục)

Lĩnh vực "Hội, tổ chức phi chính phủ" (17 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục phê duyệt điều lệ hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)Mười ngày3
2Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)Mười hai ngày3
3Thủ tục cho phép hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện) đặt văn phòng đại diện14 ngày3
4Thủ tục tự giải thể đối với quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)14 ngày3
5Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)14 ngày3
6Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)14 ngày3
7Thủ tục cho phép quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh) hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động14 ngày3
8Thủ tục đổi tên quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)14 ngày3
9Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)14 ngày3
10Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh) trong lĩnh vực nội vụMười ngày3
11Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)14 ngày3
12Thủ tục công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh (đối với quỹ có thời gian hoạt động trên 01 nhiệm kỳ) và công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ (đối với quỹ đã đi vào hoạt động)14 ngày3
13Thủ tục cho phép thành lập hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)Mười hai ngày3
14Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh) đối với quỹ mới thành lập14 ngày3
15Thủ tục tự giải thể đối với hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)15 ngày3
16Thủ tục đổi tên hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)20 ngày3
17Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ sửa đổi, bổ sung quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)30 ngày3