Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Luật sư" - Sở Tư pháp (24 thủ tục)

Lĩnh vực "Luật sư" (24 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư27 ngày làm việc3
2Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn tập sự hành nghề luật sư27 ngày làm việc3
3Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với những trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các điểm a, b, c, e và k khoản 1 Điều 18 của Luật luật sư27 ngày làm việc3
4Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với những trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các điểm d và đ khoản 1 Điều 18 của Luật luật sư27 ngày làm việc3
5Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với những trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các điểm g, h và i khoản 1 Điều 18 của Luật luật sư27 ngày làm việc3
6Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư tự chấm dứt hoạt động hoặc công ty luật bị hợp nhất, sáp nhập07 ngày làm việc3
7Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động hoặc Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc tất cả các thành viên của công ty luật hợp danh, thành viên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư07 ngày làm việc2
8Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong trường hợp chấm dứt hoạt động do Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên chết07 ngày làm việc4
9Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân3
10Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sưKhông4
11Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam07 ngày làm việc3
12Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài10 ngày làm việc3
13Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư10 ngày làm việc2
14Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư05 ngày làm việc2
15Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên05 ngày làm việc2
16Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh05 ngày làm việc2
17Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư07 ngày làm việc2
18Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài10 ngày làm việc2
19Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài05 ngày làm việc2
20Hợp nhất công ty luật10 ngày làm việc2
21Sáp nhập công ty luật10 ngày làm việc2
22Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh07 ngày làm việc2
23Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật07 ngày làm việc2
24Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài07 ngày làm việc2