Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Giáo dục- Đào Tạo" - Sở Giáo dục và Đào tạo (65 thủ tục)

Lĩnh vực "Giáo dục- Đào Tạo" (65 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên3
2Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam3
3Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam4
4Chấm dứt hoạt động của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam4
5Thủ tục Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số3
6Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa3
7Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục4
8Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận4
9Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ4
10Xin học lại trường khác đối với học sinh trung học phổ thông3
11Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp)4
12Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường trung cấp, trường cao đẳng.)4
13Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông3
14Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học3
15Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài4
16Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh3
17Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại3
18Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa3
19Phê duyệt liên kết giáo dục3
20Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục3
21Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia4
22Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia4
23Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục (Trường trung học bao gồm: trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên).4
24Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại3
25Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục3
26Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại4
27Cho phép trường phổ thông trung học hoạt động giáo dục4
28Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên4
29Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông4
30Giải thể trường trung học phổ thông(theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường phổ thông trung học)4
31Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục4
32Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục4
33Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại4
34Giải thể trường trung học phổ thông chuyên4
35Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thônghoạt động giáo dục4
36Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú4
37Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)4
38Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học4
39Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại3
40Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục3
41Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm4
42Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục4
43Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học3
44Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp3
45Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp3
46Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục4
47Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp3
48Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên3
49Công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (Trường trung học bao gồm: trường trung học cơ Sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên).4
50Thủ tục Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận3
51Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư; cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận3
52Xét, cấp học bổng chính sách3
53Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục4
54Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục4
55Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học3
56Thủ tục đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển3
57Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (Theo đề nghị của cá nhân, tổ chức, thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học)4
58Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục4
59Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú4
60Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài4
61Cho phép hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam4
62Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam4
63Gia hạn, điều chỉnh liên kết giáo dục4
64Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục4
65Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam4