Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực thương mại quốc tế" - Sở Công thương (5 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực thương mại quốc tế" (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam23 ngày làm việc4
2Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam21 ngày làm việc4
3Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam08 ngày làm việc4
4Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện21 ngày làm việc4
5Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam08 ngày làm việc4