Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Giáo dục Đào tạo" - Cấp huyện (34 thủ tục)

Lĩnh vực "Giáo dục Đào tạo" (34 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
2Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
3Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
4Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
5Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 3
6Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
7Thủ tục Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.2
8Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
9Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
10Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
11Sáp nhập, chia, tách trường Tiểu học20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 11.5. Đối tượng thực hiện: Ủy ban 2
12Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học).20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
13Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
14Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
15Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ3
16Thủ tục Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
17Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
18Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
19Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
20Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
21Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú15 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ3
22Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
23Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
24Thủ tục Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ.3
25Thủ tục Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:3
26Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ3
27Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập30 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
28Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở2 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ3
29Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS2 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ3
30Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở2 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ2
31Chuyển trường đối với học sinh tiểu học05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:2
32Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ3
33Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổi65 ngày, cụ thể như sau2
34Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi63 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ hợp lệ, Trong đó: 3