Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Sở Giáo dục và Đào tạo" (110 thủ tục)

Giáo dục- Đào Tạo (63 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên3
2Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam3
3Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam4
4Chấm dứt hoạt động của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam4
5Thủ tục Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số3
6Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa3
7Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục không vì lợi nhuận4
8Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục4
9Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận4
10Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ4
11Xin học lại trường khác đối với học sinh trung học phổ thông3
12Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp)4
13Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường trung cấp, trường cao đẳng.)4
14Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông3
15Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học3
16Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài4
17Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh3
18Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục4
19Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại3
20Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa3
21Phê duyệt liên kết giáo dục3
22Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục3
23Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia4
24Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia4
25Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục (Trường trung học bao gồm: trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên).4
26Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại3
27Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục3
28Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại4
29Cho phép trường phổ thông trung học hoạt động giáo dục4
30Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên4
31Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông4
32Giải thể trường trung học phổ thông(theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường phổ thông trung học)4
33Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục4
34Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục4
35Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại4
36Giải thể trường trung học phổ thông chuyên4
37Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thônghoạt động giáo dục4
38Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú4
39Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)4
40Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học4
41Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại3
42Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục3
43Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm4
44Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục4
45Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học3
46Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp3
47Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp3
48Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục4
49Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp3
50Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên3
51Công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (Trường trung học bao gồm: trường trung học cơ Sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên).4
52Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục4
53Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục4
54Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học3
55Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (Theo đề nghị của cá nhân, tổ chức, thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học)4
56Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục4
57Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú4
58Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài4
59Cho phép hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam4
60Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam4
61Gia hạn, điều chỉnh liên kết giáo dục4
62Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục4
63Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam4
Quy chế thi,tuyển sinh (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia.3
2Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia3
3Đặc cách tốt nghiệp THPT3
4Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT)3
Hệ thống văn băng chứng chỉ (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Công nhận văn bằng văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp3
2Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ3
3Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc3