Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh" (97 thủ tục)

Đầu tư (34 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Chuyển nhượng dự án đầu tư (Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ)2
2Chuyển nhượng dự án đầu tư (Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý)2
3Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp3
4Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý3
5Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư2
6Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương3
7Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC2
8Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC2
9Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư2
10Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư3
11Giãn tiến độ đầu tư3
12Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư3
13Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư2
14Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư3
15Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài2
16Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế2
17Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ2
18Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh3
19Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)3
20Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư3
21Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)3
22Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)2
23Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)2
24Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư2
25Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư3
26Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư3
27Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội3
28Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ2
29Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh2
30Chuyển nhượng dự án đầu tư (Đối với dự án thuộc một trong các trường hợp: (i) dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư, (ii) dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư mà nhà đầu tư đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn và đưa dự án vào khai thác, vận hành)2
31Cung cấp thông tin về dự án đầu tư2
32Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án sân gôn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)3
33Chuyển nhượng dự án đầu tư (Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh)2
34Thủ tục: Quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án sân gôn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)3
Thương mại quốc tế (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam3
2Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban Quản lý đến khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý).3
3Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới mọi hình thức)3
4Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Đối với trường hợp thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài)3
5Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện (Đối với trường hợp thay đổi người đứng đầu của Văn phòng đại diện)3
6Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện (Đối với trường hợp thay đổi tên gọi của Văn phòng đại diện).3
7Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện (Đối với trường hợp thay đổi nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện)2
8Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện (Đối với trường hợp thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của Văn phòng đại diện trong khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý)3
9Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện3
10Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phép3
Phát triển đô thị (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp trong Khu kinh tế thuộc thẩm quyền chấp thuận của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế3
2Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp trong Khu kinh tế thuộc thẩm quyền chấp thuận của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế3
Lao động (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam4
2Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (đối với một số trường hợp đặc biệt)4
3Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam4
4Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động4
5Đăng ký Nội quy lao động4
6Gửi Thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp4
7Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp4
8Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày3
Quy hoạch kiến trúc (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết3
2Thẩm định và phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng3
Hoạt động xây dựng (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp lại giấy phép xây dựng4
2Cấp giấy phép xây dựng mới3
3Gia hạn lại giấy phép xây dựng4
4Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình4
5Cấp giấy phép di dời công trình4
6Điều chỉnh giấy phép xây dựng4
7Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng3
8Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh3
9Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)3
10Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh3
Môi trường (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường2
2Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường3
3Kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án2
4Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản (trường hợp Cơ sở khai thác khoáng sản đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường trước thời điểm ngày 01/7/2019 nhưng chưa có phương án được phê duyệt)2
5Chấp thuận về môi trường đối với các trường hợp thay đổi quy mô, công suất, công nghệ làm tăng tác động xấu đến môi trường so với phương án trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt nhưng chưa đến mức phải lập lại báo cáo ĐTM3
Đất đai (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất (dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp quyết định chủ trương đầu tư)3
2Gia hạn sử dụng đất tại địa bàn khu kinh tế3
3Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại địa bàn khu kinh tế3
4Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao lại đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất (dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp quyết định chủ trương đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình)3
Khoáng sản (16 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình3
2Phê duyệt trữ lượng khoáng sản3
3Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản3
4Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản3
5Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản3
6Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản3
7Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản3
8Đóng cửa mỏ khoáng sản3
9Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản3
10Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản3
11Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản3
12Cấp giấy phép khai thác khoáng sản3
13Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản3
14Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản3
15Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản3
16Đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình3
Đầu tư xây dựng cơ bản (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu/điều chỉnh/bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu3
2Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành/hạng mục công trình độc lập hoàn thành2
Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục hỗ trợ giá thuê mặt bằng sản xuất, kinh doanh đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện hoạt động đầu tư tại Khu công nghiệp Phú Đa và Khu công nghiệp Quảng Vinh3
Quản lý công sản (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế2
2Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động3
3Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế2