Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Cấp xã" (126 thủ tục)

Hộ tịch (23 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Đăng ký khai sinhNgay trong ngày 2
2Đăng ký kết hônNgay trong ngày 2
3Đăng ký nhận cha, mẹ, con03 ngày làm việc2
4Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con03 ngày làm việc2
5Đăng ký khai tửNgay trong ngày 2
6Đăng ký khai sinh lưu động05 ngày làm việc2
7Đăng ký kết hôn lưu động05 ngày làm việc2
8Đăng ký khai tử lưu động05 ngày làm việc2
9Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giớiNgay trong ngày 2
10Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới03 ngày làm việc2
11Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới07 ngày làm việc2
12Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giớiNgay trong ngày 2
13Đăng ký giám hộ03 ngày làm việc2
14Đăng ký chấm dứt giám hộ02 ngày làm việc2
15Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịchTùy nội dung2
16Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân03 ngày làm việc2
17Đăng ký lại khai sinh05 ngày làm việc2
18Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân05 ngày làm việc2
19Đăng ký lại kết hôn05 ngày làm việc2
20Đăng ký lại khai tử05 ngày làm việc2
21Cấp bản sao trích lục hộ tịchNgay trong ngày 2
22Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi10 ngày làm việc2
23Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi07 ngày làm việc2
Chứng thực (11 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốcNgay trong ngày.2
2Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnNgay trong ngày.2
3Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)Ngay trong ngày.2
4Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở02 ngày làm việc2
5Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịchNgay trong ngày.2
6Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịchNgay trong ngày.2
7Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thựcNgay trong ngày.2
8Thủ tục chứng thực di chúc02 ngày làm việc2
9Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản02 ngày làm việc2
10Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở02 ngày làm việc2
11Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở02 ngày làm việc2
Nuôi con nuôi (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Đăng ký nuôi con nuôi trong nước30 ngày2
2Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước05 ngày làm việc2
3Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi30 ngày2
Phổ biến giáo dục pháp luật (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải052
2Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên082
3Thủ tục bầu hòa giải viên052
4Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luậtKhông quy định2
5Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật052
6Thủ tục thôi làm hòa giải viên052
Bồi thường nhà nước (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục trả lại tài sản05 ngày làm việc2
2Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính05 ngày làm việc2
3Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thườngChưa quy định2
4Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính10 ngày làm việc2
5Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu30 ngày2
Tôn giáo (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng32
2Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ cở tín ngưỡng102
3Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo152
4Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở152
5Thủ tục đăng ký người vào tuKhông trả kết quả, lưu hồ sơ2
6Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựngKhông trả kết quả, lưu hồ sơ2
7Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã32
Thi đua - Khen thưởng (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị102
2Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc theo chuyên đề102
3Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất52
4Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến102
Công thương (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại07 ngày làm việc2
2Cấp sửa đổi bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại10 ngày làm việc2
3Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại10 ngày làm việc2
Văn hóa - Thể thao (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Công nhận “Gia đình văn hóa”05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.2
2Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.2
Thư viện (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.2
Giáo dục và Đào tạo (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớpKhông quy định cụ thể2
2Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
3Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập25 ngày làm việc.2
4Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại25 ngày làm việc.1
5Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập25 ngày2
6Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).Không quy định cụ thể2
Lao động - Thương binh và Xã hội (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ01 ngày làm việc 2
2Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi01 ngày làm việc 2
3Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật35 ngày làm việc 2
4Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật5 ngày làm việc 2
5Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ởKhông quy định2
6Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng5 ngày làm việc 2
7Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế10 ngày làm việc 2
8Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình03 ngày làm việc 2
9Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng03 ngày làm việc 2
10Quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng03 ngày làm việc 2
11Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng5 ngày làm việc 2
12Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng05 ngày làm việc 2
Lâm nghiệp (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên.3 ngày làm việc 2
2Đăng ký khai thác tận dụng gỗ trên đất rừng trồng bằng vốn tự có khi chuyển sang trồng cao su của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.10 ngày làm việc2
3Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây trồng phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân.3 ngày làm việc 2
Đất đai (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục hoà giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã452
2Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đaiNgay trong ngày2
Môi trường (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trườngTrong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. 2
2Thủ tục tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trườngTrong thời hạn mười (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. 2
3Thủ tục xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giảnTrong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.2
4Thủ tục tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của chủ cơ sở.2
Kinh tế tập thể - Hợp tác xã (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thành lập tổ hợp tác052
2Thay đổi tổ trưởng tổ hợp tácTrong2
3Chấm dứt tổ hợp tácTrong2
4Xác nhận Đơn đề nghị hỗ trợ Tổ hợp tácTrong2
Đấu thầu (21 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợKhông quy định2
2Thủ tục Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia022
3Thủ tục Lựa chọn nhà thầu qua mạngPhụ thuộc vào quy mô gói thầu.2
4Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (áp dụng cho cấp xã)25 ngày làm việc2
5Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấnthời gian thẩm định tối đa 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình. Thời gian phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của bên mời thầu hoặc báo cáo thẩm định trong trường hợp có yêu cầu thẩm định2
6Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp30 ngày làm việc2
7Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá30 ngày làm việc2
8Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn30 ngày làm việc2
9Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hoá30 ngày làm việc2
10Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật30 ngày làm việc2
11Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu30 ngày làm việc2
12Thủ tục phê duyệt Danh sách ngắn20 ngày làm việc2
13Thủ tục cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu2 ngày2
14Thủ tục phát hành HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC3 ngày sau khi thông báo mời sơ tuyển, quan tâm, mời thầu, chào hàng cạnh tranh được đăng tải2
15Thủ tục làm rõ HSMT, HSYCKhông quy định rõ, nhưng bên mời thầu sẽ có văn bản làm rõ để bảo đảm nhà thầu có đủ cơ sở nộp HSDT, HSĐX trước thời điểm đóng thầu.2
16Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu- Đối với sửa đổi hồ sơ mời thầu sau khi phát hành: + Đấu thầu trong nước: tối thiểu là 10 ngày trước thời điểm đóng thầu; + Đấu thầu quốc tế: tối thiểu là 15 ngày trước thời điểm đóng thầu. - Đối với sửa đổi hồ sơ yêu cầu sau khi phát hành: + Tối thiểu là 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. 2
17Làm rõ hồ sơ dự thầuTheo yêu cầu của bên mời thầu và trong thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu2
18Mở thầuNgay sau thời điểm đóng thầu2
19Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắnGửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn khi danh sách ngắn được phê duyệt và trước thời điểm đóng thầu2
20Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu07 ngày làm việc2
21Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu07 ngày làm việc2
Khiếu nại, tố cáo (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục tiếp công dânTrong2
2Xử lý đơn thư102
3Giải quyết khiếu nại lần đầu302
4Giải quyết tố cáo602
Phòng, chống tham nhũng (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục kê khai tài sản, thu nhậpThời gian kê khai chậm nhất là ngày 30 tháng 11 hàng năm.2
2Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhậpThời điểm công khai được thực hiện trong khoảng thời gian từ sau khi hoàn thành việc kiểm tra Bản kê khai quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP đến ngày 31 tháng 3 hàng năm.2
3Thủ tục xác minh tài sản, thu nhậpThời hạn xác minh là 15 ngày làm việc.2
4Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trìnhThời hạn ra thông báo tiếp nhận hoặc từ chối giải trình: 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu giải trình 2
5Thủ tục thực hiện việc giải trìnhThời hạn thực hiện việc giải trình không quá 15 ngày kể từ ngày ra thông báo tiếp nhận yêu cầu giải trình.2