Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn" (144 thủ tục)

Trồng trọt (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm48 ngày làm việc4
2Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp cây ăn quả lâu năm48 ngày làm việc4
3Cấp lại giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu nămmười tám ngày làm việc4
4Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón10 ngày làm việc4
5Tiếp nhận công bố hợp quy phân bón, Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy07 ngày làm việc4
6Tiếp nhận bản hợp quy giống cây trồng7 ngày làm việc4
7Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón20 ngày làm việc4
8Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón20 ngày làm việc4
9Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón10 ngày làm việc4
10Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón05 ngày làm việc4
Bảo vệ thực vật (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật214
2Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật24 giờ4
3Thông qua nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương104
4Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật034
5Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật214
Thú y (20 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y154
2Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y84
3Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y54
4Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y15 ngày làm việc2
5Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn204
6Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản204
7Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại154
8Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản)2 ngày4
9Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận20 ngày4
10Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận20 ngày4
11Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh014
12Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh014
13Kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm4
14Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận 13 ngày đối với trường hợp xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn; không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng theo quy định; 15 ngày đối với Trường hợp không khắc phục lỗi theo quy định tại khoản 3 Điều 43,của Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT:4
15Cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y5 ngày làm việc4
16Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản7 ngày hoặc 17 ngày4
17Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn7 ngày hoặc 17 ngày4
18Cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (buôn bán thuốc thú y)5 ngày làm việc4
19Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y (buôn bán thuốc thú y)3 ngày làm việc4
20Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y5 ngày làm việc4
Thuỷ sản (27 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ4
2Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời 03 ngày làm việc4
3Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá03 ngày làm việc4
4Cấp giấy chứng nhận tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ4
5Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá thuộc diện thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 4
6Cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá03 ngày làm việc4
7Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ4
8Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán03 ngày làm việc4
9Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ4
10Cấp giấy phép khai thác thuỷ sản05 ngàylàm việc 4
11Cấp đổi và cấp lại giấy phép khai thác thuỷ sản05 ngày làm việc4
12Cấp phép nhập khẩu tàu cá đã qua sử dụng07 ngày làm việc4
13Xác nhận đăng ký tàu cá03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ4
14Cấp giấy chứng nhận lưu giữ thủy sinh vật ngoại lai15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ4
15Cấp gia hạn giấy phép khai thác thuỷ sản02 ngày 3
16Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá không thời hạn (đối với tàu cá nhập khẩu)03 ngày làm việc 3
17Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời (đối với tàu cá nhập khẩu)03 ngày làm việc2
18Cấp phép nhập khẩu tàu cá mới07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 3
19Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá07 ngày làm việc3
20Chứng nhận thủy sản khai thác02 ngày làm việc2
21Đưa tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp05 ngày làm việc3
22Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu (trừ giống thủy sản bố mẹ chủ lực)một ngày2
23Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác2 ngày3
24Cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi và xác nhận đăng ký nuôi cá tra thương phẩm.02 ngày làm việc4
25Cấp lại mã số nhận diện cơ sở nuôi cá tra thương phẩm.Hai ngày.4
26Chứng nhận thủy sản khai thác02 ngày làm việc3
27Chứng nhận lại thủy sản khai thác02 ngày làm việc2
Lâm nghiệp (45 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp chứng nhận nguồn gốc lô giống10 ngày làm việc4
2Cấp chứng nhận nguồn gốc lô cây con10 ngày 4
3Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (Gồm công nhận: cây trội; lâm phần tuyển chọn; rừng giống chuyển hóa; rừng giống; vườn cây đầu dòng)18 ngày làm viẹc4
4Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư)Hai mươi4
5Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư)20 ngày làm việc4
6Giao rừng đối với tổ chứcBa mươi sáu ngày làm việc4
7Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh giảm diện tích đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lýba mươi lăm ngày4
8Thẩm định, Phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ thành lập thuộc địa phương quản lý35 ngày làm việc4
9Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do UBND tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lýba mươi lăm ngày4
10Thẩm định, Phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích khu rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập thuộc địa phương quản lýBa mươi lăm ngày làm việc4
11Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lýBa mươi lăm ngày làm việc4
12Thẩm định, phê duyệt Quy hoạch rừng đặc dụng do địa phương quản lýNăm mươi ngày làm việc4
13Thẩm định, phê duyệt Quy hoạch khu rừng đặc dụng cấp tỉnh50 ngày làm việc4
14Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấuTrong thời hạn 15 ngày làm việc4
15Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với tổ chứcMười ngày4
16Cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loài rừng đối với những khu rừng do UBND cấp tỉnh xác lập10 ngày làm việc4
17Cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loài rừng đối với những khu rừng do UBND cấp tỉnh xác lập10 ngày làm việc4
18Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm và loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng sản xuất, rừng phòng hộmười ngày4
19Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư vùng đệm đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lýBa mươi lăm ngày làm việc4
20Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khácBa mươi ba ngày làm việc4
21Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của các tổ chứcmười ngày4
22Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh.mười lăm ngày4
23Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng đặc dụngMười ngày4
24Phê duyệt hồ sơ thiết kế chặt nuôi dưỡng đối với khu rừng đặc dụng do tỉnh quản lýMười ngày làm việc4
25Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của tổ chứcMười ngày làm việc4
26Thẩm định và phê duyệt hồ sơ cải tạo rừng đối với tổ chức và hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thônHai mươi ngày4
27Cấp phép khai thác tận dụng gỗ trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách hoặc vốn viện trợ chuyển sang trồng cao su của tổ chứcMười ngày làm việc4
28Cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên của chủ rừng là tổ chức.Mười ngày4
29Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng tự tổ chức hoặc liên kết với tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lýba lăm ngày 4
30Thẩm định, phê duyệt Ban quản lý khu rừng đặc dụng cho tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lýba mươi lăm ngày4
31Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng lập, tổ chức thực hiện hoặc liên kết với các đối tác đầu tư để thực hiện các phương án chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với khu rừng thuộc địa phương quản lýba mươi lăm ngày4
32Thẩm định, phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững của tổ chứcBa mươi ngày làm việc 4
33Thẩm định, phê duyệt đề án thành lập Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý)Tối đa 45 ngày làm việc4
34Thẩm định, phê duyệt báo cáo xác định vùng đệm khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý 35 ngày làm việc4
35Cho thuê rừng cho tổ chứcBa mươi sáu ngày làm việc4
36Phê duyệt Thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh (chủ rừng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài)ba mươi ngày4
37Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lýHai mươi ngày làm việc4
38Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên không vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý13 ngày4
39Giao nộp Gấu cho nhà nướcTối đa 10 ngày làm việc4
40Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam và Phụ lục II, III của công ước CITESTrong thời hạn 7 ngày làm việc4
41Lưu giữ, sưu tầm mẫu vật, nguồn gien thuộc nhóm thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm trong khu rừng đặc dụng vì mục đích khoa học (Phạm vi giải quyết của Ban quản lý rừng đặc dụng)5 ngày làm việc 4
42Lưu giữ, sưu tầm mẫu vật, nguồn gien sinh vật rừng thông thường trong khu rừng đặc dụng vì mục đích khoa học (Phạm vi giải quyết của Ban quản lý rừng đặc dụng)5 ngày làm việc 4
43Lưu giữ, sưu tầm mẫu vật, nguồn gien sinh vật rừng thông thường trong khu rừng đặc dụng vì mục đích khoa học (Phạm vi giải quyết của Ban quản lý rừng đặc dụng)5 ngày làm việc 4
44Nghiên cứu khoa học trong rừng đặc dụng của các tổ chức cá nhân trong nước - Phạm vi giải quyết của Ban quản lý rừng đặc dụng5 ngày làm việc4
45Miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với tổ chức, cá nhân sử dụng DVMTR nằm trong phạm vi một tỉnh).28,5 ngày (Sở NNPTNT 24,5 ngày; UBND tỉnh 04 ngày)4
Quản lý xây dựng công trình (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục thẩm định, phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật/điều chỉnh Báo cáo Kinh tế kỹ thuật, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu/điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn sự nghiệp do Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý.084
2Thẩm định thiết kế cơ sở; thiết kế cơ sở điều chỉnh (đối với các dự án có nguồn vốn ngoài ngân sách).Không quá 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm C; Không quá 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm B.4
3Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn10 kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ4
4Thủ tục thẩm định thiết kế kỹ thuật/thiết kế kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công/thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh (đối với các dự án có nguồn vốn ngoài ngân sách).Không quá 25 ngày tính từ ngày cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với công trình cấp II, III. Không quá 15 ngày tính từ ngày cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các công trình còn lại.4
5Thủ tục thẩm định thiết kế kỹ thuật/thiết kế kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng/ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng điều chỉnh (đối với dự án sử dụng vốn ngân sách và không thực hiện thủ tục liên thông tại Sở Kế hoạch và Đầu tư)Đối với công trình cấp II và cấp III: Không quá 25 ngày tính từ ngày cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với công trình còn lại: Không quá 15 ngày tính từ ngày cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ.4
Thủy lợi (21 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.03 ngày4
2Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnhTrong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định4
3Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh quản lýTrong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.4
4Cấp giấy phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.4
5Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.4
6Phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn UBND tỉnh quản lýTrong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.4
7Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnhTrong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.4
8Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ của UBND tỉnh.Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.4
9Cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnhTrong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.4
10Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.4
11Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnhTrong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.4
12Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.4
13Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Trồng cây lâu năm; Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnhTrong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.4
14Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnhTrong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.4
15Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.4
16Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: nuôi trồng thủy sản; Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnhTrong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.4
17Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnhTrong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.4
18Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.4
19Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.4
20Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.4
21Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnhKhông quy định4
Phát triển nông thôn (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu02 ngày3
2Bố trí, ổn định dân cư ngoài tỉnh70 ngày4
3Công nhận làng nghề truyền thống30 ngày4
4Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư45 ngày4
5Công nhận làng nghề304
6Công nhận nghề truyền thống304
7Hỗ trợ dự án liên kết4
Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản18 ngày làm việc (bao gồm 03 ngày xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ)3
2Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận)05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ 3
3Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm13 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ3
4Cấp lại Giấy chứng nhận cơ đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)18 ngày làm việc (bao gồm 03 ngày xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ)3