Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "UBND tỉnh Thừa Thiên Huế" (398 thủ tục)

Du lịch (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục Công nhận điểm du lịch10 ngày kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định3
2Thủ tục Công nhận khu du lịch07 ngày làm việc4
Lao động thương binh và xã hội (31 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài của nhà thầu07 ngày làm việc3
2Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh07 ngày làm việc3
3Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh03 ngày làm việc3
4Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh07ngày làm việc3
5Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn07 ngày làm việc3
6Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh02 ngày làm việc3
7Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận03 ngày làm việc3
8Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài03 ngày làm việc3
9Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động07 ngày làm việc3
10Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận03 ngày làm việc3
11Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia05 ngày làm việc3
12Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân07 ngày làm việc3
13Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân07 ngày làm việc3
14Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân07 ngày làm việc3
15Thẩm định xếp hạng các cơ sở dạy nghề thuộc quyền của UBND tỉnh05 ngày làm việc3
16Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động07 ngày làm việc tại UBND tỉnh3
17Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân07 ngày làm việc3
18Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân05 ngày làm việc3
19Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động07 ngày làm việc 3
20Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động07 ngày làm việc 3
21Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động7 ngày làm việc 3
22Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội07 ngày làm việc3
23Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động5 ngày làm việc 3
24Giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài05 ngày làm việc3
25Đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài02 ngày làm việc3
26Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận03 ngày làm việc3
27Công nhận trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận05 ngày làm việc3
28Cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài3 ngày làm việc3
29Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện đối với người quản lý Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ03 ngày làm việc3
30Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ05 ngày làm việc3
31Thủ tục Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ05 ngày làm việc3
Giáo dục và đào tạo (27 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục05 ngày làm việc3
2Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm05 ngày làm việc3
3Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh03 ngày làm việc3
4Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp)05 ngày làm việc3
5Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục05 ngày làm việc3
6Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số03 ngày làm việc3
7Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam07 ngày làm việc3
8Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam07 ngày làm việc3
9Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên07 ngày làm việc3
10Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu)05 ngày làm việc3
11Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú05 ngày làm việc3
12Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)05 ngày làm việc3
13Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên05 ngày làm việc3
14Giải thể trường trung học phổ thông chuyên05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.4
15Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 4
16Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông)05 ngày làm việc3
17Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú05 ngày làm việc3
18Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia07 ngày làm việc3
19Thủ tục Công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (Trường trung học bao gồm: Trường trung học cơ sở; Trường trung học phổ thông; Trường phổ thông có nhiều cấp học; Trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; Trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; Trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường phổ thông dân tộc bán trú; Trường chuyên).07 ngày làm việc3
20Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục07 ngày làm việc3
21Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục không vì lợi nhuận07 ngày làm việc3
22Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục07 ngày làm việc3
23Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận07 ngày làm việc3
24Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục05 ngày làm việc3
25Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông075 ngày làm việc3
26Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục05 ngày làm việc3
27Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia07 ngày làm việc3
Văn hóa thể thao (27 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục Đăng ký tổ chức lễ hộiTrong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ2
2Thông báo tổ chức lễ hội05 ngày làm việc3
3Xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô tỉnh Thừa Thiên Huế07 ngày làm việc3
4Đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức03 ngày làm việc3
5Đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh tổ chức03 ngày làm việc3
6Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh03 ngày làm việc4
7Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập07 ngày làm việc3
8Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp031 ngày làm việc3
9Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích07 ngày làm việc3
10Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật07 ngày làm việc3
11Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng02 ngày làm việc3
12Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)02 ngày làm việc3
13Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang02 ngày làm việc3
14Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)02 ngày làm việc3
15Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương02 ngày làm việc3
16Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương05 ngày làm việc3
17Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu02 ngày làm việc3
18Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”03 ngày làm việc3
19Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam03 ngày làm việc3
20Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam03 ngày làm việc3
21Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam03 ngày làm việc3
22Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)07 ngày làm việc3
23Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)05 ngày làm việc3
24Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thầm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)07 ngày làm việc3
25Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)07 ngày làm việc3
26Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)05 ngày làm việc3
27Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)07 ngày làm việc3
Dân tộc (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số02ngày làm việc3
2Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số02 ngày làm việc3
Y tế (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc đối với các cơ sở khám, chữa bệnh (đơn vị) công lập địa phương trực thuộc UBND tỉnh/tỉnh phố05 ngày làm việc3
Ngoại vụ (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cho phép tổ chức hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do cơ quan, tổ chức nước ngoài tổ chức05 ngày3
2Thủ tục xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh3 ngày3
3Thủ tục cho phép tổ chức hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Do cơ quan, tổ chức Việt Nam tổ chức)3 ngày3
Nội vụ (77 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnh073
2Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnh053
3Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh073
4Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xoá án tích53
5Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam53
6Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở tỉnh53
7Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnh53
8Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh53
9Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh53
10Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh53
11Thủ tục thông báo về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh (thuộc thẩm quyền tiếp nhận của 02 cơ quan)73
12Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh53
13Thủ tục đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnh theo quy định của hiến chương53
14Thủ tục thành lập trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
15Thủ tục cho phép trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp hoạt động trở lại05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
16Thủ tục sáp nhập, chia tách trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
17Thủ tục giải thể trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
18Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
19Thủ tục cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
20Thủ tục sáp nhập, chia tách giáo dục thường xuyên05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
21Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
22Thủ tục thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
23Thủ tục tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhậpTrong 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.3
24Thủ tục giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập)20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
25Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh theo chuyên đề5 ngày3
26Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh05 ngày3
27Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh5 ngày3
28Thủ tục tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên HuếNăm ngày làm việc4
29Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Thừa Thiên Huế trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ05 ngày3
30Đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”5 ngày3
31Đề nghị tặng, truy tặng Huân chương độc lập5 ngày3
32Thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập5 ngày3
33Thủ tục “Tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm do UBND tỉnh quyết định”5 ngày3
34Thủ tục “Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND tỉnh”5 ngày3
35Thủ tục “Miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND tỉnh”5 ngày3
36Thủ tục “Cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND tỉnh”5 ngày3
37Thủ tục tuyển dụng công chức07 ngày làm việc3
38Thủ tục thi nâng ngạch công chức5 ngày3
39Thủ tục “Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục”5 ngày3
40Thủ tục “Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND tỉnh, Sở”5 ngày3
41Thủ tục thành lập đơn vị sự nghiệp công lập5 ngày3
42Thủ tục giải thể, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập5 ngày3
43Thủ tục “Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND tỉnh, Sở”5 ngày3
44Thủ tục “Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND tỉnh, Sở”5 ngày3
45Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân tỉnh5 ngày3
46Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân tỉnh5 ngày3
47Thủ tục “Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc UBND cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh”5 ngày3
48Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân tỉnh5 ngày l3
49Thủ tục “Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc UBND cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh”5 ngày3
50Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến5 ngày3
51Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân tỉnh2 ngày3
52Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện3 ngày3
53Thủ tục “Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến”5 ngày3
54Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện3 ngày3
55Đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện5 ngày3
56Thủ tục đổi tên hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện05 ngày làm việc3
57Tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh5 ngày3
58Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện5 ngày3
59Thủ tục cho phép hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện đặt văn phòng đại diện5 ngày3
60Đề nghị cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngày3
61Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh (đối với quỹ mới thành lập)5 ngày3
62Công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh (đối với quỹ có thời gian hoạt động trên 01 nhiệm kỳ)5 ngày3
63Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ sửa đổi, bổ sung quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngày3
64Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)05 ngày làm việc3
65Đề nghị hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ đối với quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngày3
66Đề nghị hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngày3
67Đề nghị đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngày3
68Đề nghị tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngày3
69Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh7 ngày3
70Giải thể tổ chức thanh niên xung phong tỉnh5 ngày3
71Thành lập tổ chức thanh niên xung phong tỉnh5 ngày3
72Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo5 ngày3
73Khen thưởng hàng năm (không tính danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh)5 ngày3
74Khen thưởng theo chuyên đề5 ngày3
75Khen thưởng đối ngoại5 ngày3
76Khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân5 ngày3
77Khen thưởng đột xuất5 ngày3
Tư pháp (21 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư07 ngày làm việc3
2Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư07 ngày làm việc3
3Cấp phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp7 ngày3
4Cho phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp7 ngày3
5Cho phép chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp5 ngày3
6Thành lập Văn phòng công chứng5 ngày3
7Công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp tỉnh)2 ngày3
8Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp tỉnh)2 ngày3
9Hợp nhất Văn phòng công chứng7 ngày3
10Sáp nhập Văn phòng công chứng7 ngày3
11Chuyển nhượng Văn phòng công chứng7 ngày3
12Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập5 ngày3
13Thành lập Hội công chứng viên7 ngày3
14Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài2 ngày3
15Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi5 ngày3
16Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong trường hợp thông qua thủ tục giới thiệu trẻ em5 ngày3
17Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong trường hợp trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt5 ngày3
18Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong trường hợp con riêng, cháu ruột, người nước ngoài đang làm việc, học tập ở Việt Nam từ 12 tháng trở lên5 ngày3
19Nhập quốc tịch Việt Nam7 ngày3
20Trở lại quốc tịch Việt Nam7 ngày3
21Thôi quốc tịch Việt Nam7 ngày3
Khoa học công nghệ (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu07 ngày làm việc3
2Hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu07 ngày làm việc3
3Mua sáng chế, sáng kiến07 ngày làm việc3
4Hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ07 ngày làm việc3
5Hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ07 ngày làm việc3
6Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ07 ngày làm việc3
7Hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ07 ngày làm việc3
8Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam07 ngày3
Thông tin và Truyền thông (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài03 ngày làm việc3
2Cho phép họp báo (nước ngoài)01 ngày3
Giao thông (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Chấp thuận đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ đang khai thác05 ngày3
2Công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa5 ngày3
3Công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương2 ngày3
4Công bố hạn chế giao thông trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương02 ngày3
5Cho ý kiến dự án xây dựng công trình đảm bảo an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương (thuộc thẩm quyền UBND tỉnh).05 ngày3
Công Thương (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP)07 ngày3
2Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP)01 ngày 3
3Cấp gia hạn, điều chỉnh giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP)2 ngày làm việc hoặc 3 ngày làm việc hoặc 5 ngày làm việc (tùy thuộc hoạt động xin cấp phép)3
4Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh07 ngày làm việc3
5Điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh07 ngày làm việc3
6Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh05 ngày làm việc3
7Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh a) Trình tự thực hiện05 ngày làm việc3
8Phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện07 ngày làm việc3
9Đăng ký thương nhân hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Lào02 ngày làm việc3
10Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh07 ngày làm việc3
Nông nghiệp (42 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh01 ngày làm việc4
2Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh01 ngày làm việc4
3Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh quản lý07 ngày làm việc3
4Phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn UBND tỉnh quản lý07 ngày làm việc3
5Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh03 ngày3
6Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Trồng cây lâu năm; Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh02 ngày3
7Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh03 ngày3
8Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: nuôi trồng thủy sản; Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh03 ngày3
9Phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý10 ngày3
10Phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ đối với khu rừng phòng hộ thuộc UBND tỉnh quản lý10 ngày3
11Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ đối với khu rừng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý4 ngày3
12Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (đối với diện tích rừng đề nghị chuyển mục đích thuộc chủ rừng là tổ chức)30 ngày3
13Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (đối với diện tích rừng đề nghị chuyển mục đích thuộc chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)30 ngày3
14Phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động phi dự án được hỗ trợ tài chính của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh5 ngày3
15Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập30 ngày3
16Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức3 ngày3
17Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương7 ngày3
18Hỗ trợ dự án liên kết7 ngày3
19Hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu cá5 ngày3
20Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư7 ngày3
21Bố trí, ổn định dân cư ngoài tỉnh3 ngày3
22Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh7 ngày3
23Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh5 ngày3
24Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh5 ngày3
25Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh5 ngày3
26Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh5 ngày3
27Miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường rừng (đối với tổ chức, cá nhân sử dụng DVMTR nằm trong phạm vi 01 tỉnh)3 ngày3
28Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác07 ngày3
29Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh05 ngày3
30Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh02 ngày3
31Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh05 ngày3
32Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh05 ngày3
33Cấp giấy phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh05 ngày3
34Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ của UBND tỉnh.02 ngày3
35Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.04 ngày3
36Cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh5 ngày3
37Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh5 ngày3
38Công nhận nghề truyền thống5 ngày3
39Công nhận làng nghề5 ngày3
40Công nhận làng nghề truyền thống5 ngày3
41Đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới02 ngày3
42Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới05 ngày3
Tài chính (20 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành - Dự án nhóm A07 ngày3
2Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành - Dự án nhóm B07 ngày3
3Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tưbảy ngày làm việc3
4Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vịbảy ngày làm việc3
5Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản côngbảy ngày làm việc3
6Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tưbảy ngày làm việc3
7Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nướcbảy ngày làm việc3
8Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản côngbảy ngày làm việc3
9Quyết định điều chuyển tài sản côngbảy ngày làm việc3
10Quyết định bán tài sản côngBảy ngày làm việc3
11Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủBảy ngày làm việc3
12Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản côngBảy ngày làm việc3
13Quyết định thanh lý tài sản côngBảy ngày làm việc3
14Quyết định tiêu huỷ tài sản côngBảy ngày làm việc3
15Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoạiBảy ngày làm việc3
16Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúcBảy ngày làm việc3
17Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự ánBảy ngày làm việc3
18Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hộiBảy ngày làm việc3
19Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của UBND tỉnhNăm ngày làm việc3
20Phê duyệt Phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnhBảy ngày làm việc2
Tài nguyên môi trường (47 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01/7/20045 ngày2
2Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng5 ngày3
3Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài5 ngày3
4Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài5 ngày3
5Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm5 ngày3
6Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao5 ngày3
7Thủ tục cho thuê đất đối với trường hợp bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm5 ngày3
8Thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức đang sử dụng đất5 ngày3
9Thủ tục gia hạn sử dụng đất1 ngày3
10Thủ tục điều chỉnh diện tích giao đất, thuê đất5 ngày3
11Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức5 ngày3
12Thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản5 ngày3
13Thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt5 ngày3
14Thủ tục tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản5 ngày3
15Thủ tục cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản5 ngày3
16Thủ tục gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản05 ngày3
17Thủ tục chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản5 ngày3
18Thủ tục trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản5 ngày3
19Thủ tục phê duyệt trữ lượng khoáng sản5 ngày3
20Thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản5 ngày3
21Thủ tục gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản5 ngày3
22Thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản5 ngày3
23Thủ tục trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản5 ngày3
24Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản5 ngày3
25Thủ tục gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản5 ngày3
26Thủ tục trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản5 ngày3
27Thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản5 ngày3
28Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai khoáng sản thác5 ngày3
29Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản5 ngày3
30Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ03 ngày3
31Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm5 ngày3
32Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm5 ngày3
33Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2 m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm; Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000 m3/ngày đêm5 ngày3
34Gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm; Gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ ngày đêm5 ngày3
35Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác5 ngày3
36Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ03 ngày3
37Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm5 ngày3
38Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm5 ngày3
39Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác5 ngày3
40Cấp lại giấy phép tài nguyên nước03 ngày3
41Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ03 ngày3
42Lấy ý kiến UBND cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh07 ngày3
43Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi07 ngày3
44Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước5 ngày3
45Thủ tục cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn03 ngày3
46Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn02 ngày3
47Thủ tục gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.03 ngày3
Xây dựng (21 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch vùng5 ngày3
2Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch khu chức năng đặc thù (gồm quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)5 ngày3
3Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị (gồm quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)07 ngày3
4Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch vùng07 ngày3
5Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch khu chức năng đặc thù (gồm quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)07 ngày3
6Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch đô thị (gồm quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)07 ngày3
7Thẩm định, phê duyệt Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng5 ngày3
8Thủ tục đề nghị UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP07 ngày3
9Thủ tục đề nghị UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP07 ngày3
10Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp chỉ định chủ đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP07 ngày3
11Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh5 ngày3
12Thủ tục cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước07 ngày3
13Thủ tục cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước07 ngày3
14Thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước07 ngày3
15Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng5 ngày3
16Đăng ký công bố thông tin nguời giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động07 ngày3
17Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin03 ngày3
18Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư07 ngày3
19Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh07 ngày3
20Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh07 ngày3
21Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt07 ngày3
Kế hoạch Đầu tư (45 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Xin phép sử dụng thẻ ABTC (đi lại doanh nhân APEC)03 ngày làm việc3
2Thành lập công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh quyết định thành lập5 ngày3
3Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh quyết định thành lập, hoặc được giao quản lý07 ngày3
4Chia, tách công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý07 ngày3
5Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên013
6Giải thể công ty TNHH một thành viên07 ngày3
7Quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)5 ngày làm việc3
8Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)5 ngày làm việc3
9Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)5 ngày3
10Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư5 ngày3
11Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư5 ngày3
12Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư07 ngày3
13Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh07 ngày3
14Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ07 ngày3
15Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc Hội07 ngày3
16Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh05 ngày3
17Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ5 ngày3
18Chuyển nhượng dự án đầu tư (Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ)07 ngày3
19Chuyển nhượng dự án đầu tư (Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh)5 ngày3
20Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án07 ngày3
21Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi07 ngày3
22Thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển07 ngày3
23Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư07 ngày3
24Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư07 ngày3
25Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư5 ngày làm việc3
26Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh)5 ngày3
27Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh)05 ngày3
28Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư07 ngày3
29Tiếp nhận dự án nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh5 ngày3
30Tiếp nhận dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ5 ngày3
31Thẩm định chủ trương đầu tư dự án07 ngày3
32Phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật07 ngày3
33Phê duyệt điều chỉnh dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật07 ngày3
34Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình07 ngày3
35Thẩm định chủ trương đầu tư dự án5 ngày3
36Thẩm định thiết kế thi công và dự toán5 ngày3
37Trình phê duyệt dự án5 ngày3
38Trình phê duyệt điều chỉnh dự án, thiết kế thi công và dự toán5 ngày3
39Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu5 ngày3
40Cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ053
41Đề xuất và lựa chọn Đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ07 ngày3
42Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản07 ngày3
43Quyết định chủ trương đầu tư dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản07 ngày3
44Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản07 ngày3
45Xác nhận chuyên gia07 ngày3
Giám định tư pháp (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Bổ nhiệm giám định viên tư pháp20 ngày3
2Miễn nhiệm giám định viên tư pháp10 ngày3
Tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục Tiếp công dân1 ngày3
2Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần hai30 ngày3
3Thủ tục Giải quyết tố cáo60 ngày3
4Thủ tục Xử lý đơn thư10 ngày3
5Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu30 ngày3