Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Sở Giáo dục và Đào tạo" (114 thủ tục)

Giáo dục- Đào Tạo (65 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên3
2Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam3
3Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam4
4Chấm dứt hoạt động của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam4
5Thủ tục Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số3
6Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa3
7Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục4
8Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận4
9Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ4
10Xin học lại trường khác đối với học sinh trung học phổ thông3
11Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp)4
12Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường trung cấp, trường cao đẳng.)4
13Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông3
14Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học3
15Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài4
16Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh3
17Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại3
18Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa3
19Phê duyệt liên kết giáo dục3
20Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục3
21Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia4
22Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia4
23Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục (Trường trung học bao gồm: trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên).4
24Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại3
25Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục3
26Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại4
27Cho phép trường phổ thông trung học hoạt động giáo dục4
28Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên4
29Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông4
30Giải thể trường trung học phổ thông(theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường phổ thông trung học)4
31Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục4
32Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục4
33Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại4
34Giải thể trường trung học phổ thông chuyên4
35Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thônghoạt động giáo dục4
36Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú4
37Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)4
38Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học4
39Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại3
40Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục3
41Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm4
42Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục4
43Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học3
44Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp3
45Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp3
46Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục4
47Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp3
48Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên3
49Công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (Trường trung học bao gồm: trường trung học cơ Sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên).4
50Thủ tục Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận3
51Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư; cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận3
52Xét, cấp học bổng chính sách3
53Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục4
54Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục4
55Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học3
56Thủ tục đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển3
57Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (Theo đề nghị của cá nhân, tổ chức, thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học)4
58Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục4
59Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú4
60Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài4
61Cho phép hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam4
62Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam4
63Gia hạn, điều chỉnh liên kết giáo dục4
64Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục4
65Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam4
Quy chế thi,tuyển sinh (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
66Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia.3
67Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia3
68Đặc cách tốt nghiệp THPT3
69Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT)3
Hệ thống văn băng chứng chỉ (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
70Công nhận văn bằng văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp3
71Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ3
72Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc3
Giáo dục Đào tạo - Cấp huyện (37 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
73Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục3
74Thủ tục Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc3
75Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục3
76Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục3
77Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại3
78Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận3
79Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận3
80Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở2
81Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)3
82Thủ tục Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú3
83Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú3
84Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục3
85Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại3
86Sáp nhập, chia, tách trường Tiểu học3
87Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học).3
88Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng3
89Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại3
90Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục3
91Thủ tục Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục3
92Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục3
93Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại3
94Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ3
95Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục3
96Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú3
97Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).3
98Thủ tục Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ3
99Thủ tục Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã3
100Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở3
101Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS3
102Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở3
103Chuyển trường đối với học sinh tiểu học3
104Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.3
105Xét, cấp học bổng chính sách3
106Thủ tục trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp3
107Thủ tục hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp3
108Thủ tục hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo3
109Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ3
Giáo dục và Đào tạo - Cấp xã (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
110Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học4
111Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập4
112cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại4
113Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập4
114Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).4