Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Công an tỉnh" (43 thủ tục)

Đăng ký, quản lý con dấu (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấuKhông quá 03 ngày làm việc2
2Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xiKhông quá 03 ngày làm việc2
3Đăng ký lại mẫu con dấuKhông quá 03 ngày làm việc2
4Đăng ký mẫu con dấu mớiKhông quá 03 ngày làm việc2
5Đăng ký thêm con dấuKhông quá 03 ngày làm việc2
6Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấuKhông quá 03 ngày làm việc2
Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tựKhông quá 04 ngày làm việc2
2Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tựKhông quá 04 ngày làm việc2
3Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tựKhông quá 05 ngày làm việc2
Quản lý vũ khí, vật liêu nổ và công cụ hỗ trợ (34 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
2Cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh10 ngày làm việc3
3Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh10 ngày làm việc3
4Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh10 ngày làm việc3
5Cấp giấy phép sửa chữa vũ khí tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
6Cấp giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
7Cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
8Cấp giấy phép trang bị vũ khí thô sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
9Cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
10Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
11Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh10 ngày làm việc3
12Cấp giấy phép vận chuyển vũ khí quân dụng tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
13Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
14Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 3
15Điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
16Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
17Cấp giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
18Cấp giấy phép trang bị vũ khí quân dụng tại Trunng tâm phục vụ Hành chính công tỉnh5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
19Cấp giấy phép trang bị vũ khí thể thao tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
20Cấp giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
21Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
22Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
23Cấp giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
24Điều chỉnh giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
25Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
26Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, giấy chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
27Cấp Giấy phép trang bị, Giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc để làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
28Đề nghị làm mất tính năng tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc để làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
29Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
30Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
31Cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
32Cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
33Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
34Cấp lại chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3