Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Công an tỉnh" (26 thủ tục)

Đăng ký, quản lý con dấu (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấuKhông quá 03 ngày làm việc2
2Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấuKhông quá 03 ngày làm việc2
3Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xiKhông quá 03 ngày làm việc2
4Đăng ký lại mẫu con dấuKhông quá 03 ngày làm việc2
5Đăng ký mẫu con dấu mớiKhông quá 03 ngày làm việc2
6Đăng ký thêm con dấuKhông quá 03 ngày làm việc2
Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tựKhông quá 05 ngày làm việc2
2Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tựKhông quá 04 ngày làm việc2
3Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tựKhông quá 04 ngày làm việc2
Quản lý vũ khí, vật liêu nổ và công cụ hỗ trợ (17 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp giấy phép mua vũ khí thô sơ tại Công an tỉnh Thừa Thiên Huế05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
2Cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
3Đổi giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
4Cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
5Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao10 ngày làm việc3
6Cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh05 đến 10 ngày làm việc3
7Đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ05 ngày làm 3
8Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ05 đến 10 ngày làm việc3
9Cấp giấy phép sửa chữa vũ khí05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
10Cấp giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
11Cấp giấy phép vận chuyển vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
12Cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
13Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
14Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 3
15Điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
16Cấp giấy xác nhận đăng ký vũ khí thô sơ05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
17Cấp giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3