Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Công an tỉnh" (62 thủ tục)

Đăng ký, quản lý con dấu (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi3
2Đăng ký lại mẫu con dấu3
3Đăng ký mẫu con dấu mới3
4Đăng ký thêm con dấu3
5Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu3
Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự3
2Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự3
3Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự3
Quản lý vũ khí, vật liêu nổ và công cụ hỗ trợ (34 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh3
2Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh3
3Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh3
4Cấp giấy phép sửa chữa vũ khí tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh3
5Cấp giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh3
6Cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh3
7Cấp giấy phép trang bị vũ khí thô sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh3
8Cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh3
9Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh3
10Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh3
11Cấp giấy phép vận chuyển vũ khí quân dụng tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh3
12Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh3
13Điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh3
14Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh3
15Cấp giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh3
16Cấp giấy phép trang bị vũ khí quân dụng tại Trunng tâm phục vụ Hành chính công tỉnh3
17Cấp giấy phép trang bị vũ khí thể thao tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh3
18Cấp giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh3
19Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh3
20Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh3
21Cấp giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh3
22Điều chỉnh giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh3
23Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh3
24Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, giấy chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh3
25Cấp Giấy phép trang bị, Giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc để làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh3
26Đề nghị làm mất tính năng tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc để làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh3
27Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh3
28Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh3
29Cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh3
30Cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh3
31Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh3
32Cấp lại chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh3
33Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh3
34Cấp giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh3
Lĩnh vực Cấp, quản lý chứng minh nhân dân (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp mới Chứng minh nhân dân3
2Cấp đổi Chứng minh nhân dân3
3Cấp lại Chứng minh nhân dân3
Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (14 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ3
2Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy3
3Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy3
4Cấp đổi Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy3
5Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy.3
6Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính Phủ4
7Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy3
8Đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy3
9Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy3
10Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy3
11Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở3
12Thông báo cam kết về việc đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và đối với cơ sở thuộc Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP3
13Cấp Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ.3
14Kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy4