Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Sở Du lịch" (17 thủ tục)

Lữ hành (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.4
2Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
3Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
4Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp: a) Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác; b) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác; c) Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài d) Thay đổi địa điểm của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong phạm vi nước nơi doanh nghiệp thành lập10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
5Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu huỷ05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
6Thủ tục gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
7Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
8Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
9Thủ tục cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
10Thủ tục cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
Dịch vụ Du lịch - Khách sạn (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
2Thủ tục cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
3Thủ tục cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
4Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch01 tháng3
5Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch01 tháng.4
6Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác01 tháng.3
7Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác01 tháng.3