Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Sở Công thương" (150 thủ tục)

Lĩnh vực Xúc tiến Thương mại (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại4
2Thông báo hoạt động khuyến mại4
3Đăng ký thực hiện khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương3
4Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.3
5Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam3
6Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam3
Lĩnh vực dịch vụ thương mại (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại3
2Đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại3
Lĩnh vực thương mại quốc tế (21 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa3
2Cấp giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn3
3Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách báo và tạp chí3
4Cấp giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại điểm d, đ, e, g, h, i khoản 1 điều 5 nghị định 09/2018/NĐ-CP3
5Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài3
6Cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời với Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được quy định tại điều 20 nghị định số 09/2018/NĐ-CP.3
7Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)3
8Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT).3
9Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ, loại hình của cơ sở bán lẻ, điều chỉnh giảm diện tích của cơ sở bán lẻ trên Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.3
10Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong Trung tâm thương mại; tăng diện dích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập trong Trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m23
11Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong Trung tâm thương mại.3
12Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini.3
13Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ3
14Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ3
15Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động.3
16Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.3
17Thủ tục Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam4
18Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam4
19Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam4
20Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam4
21Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện4
Lĩnh vực điện lực (13 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện2
2Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện2
3Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3 MW2
4Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3 MW.2
5Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV.2
6Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV.2
7Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV2
8Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV2
9Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ4
10Cấp lại thẻ an toàn điện4
11Cấp thẻ an toàn điện4
12Cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện4
13Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực4
Lĩnh vực Công nghiệp địa phương (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh2
Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp2
2Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp2
3Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp2
4Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp2
5Thu hồi Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp2
6Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp2
7Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp2
Lĩnh vực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP)2
2Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP)2
3Cấp gia hạn, điều chỉnh giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP)2
4Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh2
5Điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh2
6Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh2
7Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh a) Trình tự thực hiện2
8Phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện2
Lĩnh vực Hóa chất (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp2
2Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm2
3Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp2
4Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp2
5Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp2
6Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp2
7Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp2
Lĩnh vực An toàn thực phẩm (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện2
2Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm2
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.2
2Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Thừa Thiên Huế trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ2
Lĩnh vực thương mại biên giới (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Đăng ký thương nhân hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Lào3
Lưu thông hàng hóa (26 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp giấy phép bán buôn rượu2
2Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu2
3Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu2
4Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp2
5Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp2
6Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.2
7Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương3
8Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp2
9Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá2
10Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá2
11Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá2
12Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá2
13Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá2
14Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá2
15Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá2
16Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá2
17Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá2
18Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương3
19Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu2
20Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu2
21Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.2
22Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu2
23Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu2
24Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu2
25Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu2
26Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu2
Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương3
2Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.3
3Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.3
4Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp.3
5Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung3
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh các công trình dầu khí, hóa chất, khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (đối với dự án sử dụng nguồn vốn khác).2
2Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công/thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh các công trình dầu khí, hóa chất, khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (đối với dự án sử dụng nguồn vốn khác).2
3Thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh các công trình đường dây và trạm biến áp (đối với dự án sử dụng nguồn vốn khác) - Dự án nhóm B2
4Thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh các công trình đường dây và trạm biến áp (đối với dự án sử dụng nguồn vốn khác) - Dự án nhóm C2
5Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công /thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh các công trình đường dây và trạm biến áp (trường hợp thiết kế 1 bước, 2 bước) (đối với dự án sử dụng nguồn vốn khác)2
6Thẩm định thiết kế kỹ thuật/ thiết kế kỹ thuật điều chỉnh các công trình đường dây và trạm biến áp (trường hợp thiết kế 3 bước) (đối với dự án sử dụng nguồn vốn khác)2
Lĩnh vực kinh doanh Khí (24 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.3
2Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG3
3Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG3
4Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai3
5Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai.3
6Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải3
7Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải.3
8Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai.3
9Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.3
10Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.3
11Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.3
12Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.3
13Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG3
14Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.3
15Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG3
16Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG3
17Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải3
18Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG3
19Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải3
20Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải3
21Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG3
22Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải.3
23Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG3
24Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG3
Lĩnh vực Khoa học Công nghệ (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng2