Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Sở Công thương" (144 thủ tục)

Lĩnh vực Xúc tiến Thương mại (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mạiKhông4
2Thông báo hoạt động khuyến mạiKhông4
3Đăng ký thực hiện khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.3
4Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.3
5Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ3
6Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ3
Lĩnh vực dịch vụ thương mại (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại073
2Đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại073
Lĩnh vực thương mại quốc tế (21 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa10 ngày - Chưa tính thời gian chuyển gửi hồ sơ giữa các đơn vị liên quan3
2Cấp giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn28 ngày - Chưa tính thời gian chuyển gửi hồ sơ giữa các đơn vị liên quan3
3Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách báo và tạp chí28 ngày - Chưa tính thời gian chuyển gửi hồ sơ giữa các đơn vị liên quan3
4Cấp giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại điểm d, đ, e, g, h, i khoản 1 điều 5 nghị định 09/2018/NĐ-CP28 ngày - Chưa tính thời gian chuyển gửi hồ sơ giữa các đơn vị liên quan3
5Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài05 ngày - Chưa tính thời gian chuyển gửi hồ sơ giữa các đơn vị liên quan3
6Cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời với Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được quy định tại điều 20 nghị định số 09/2018/NĐ-CP.20 ngày - Chưa tính thời gian chuyển gửi hồ sơ giữa các đơn vị liên quan3
7Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)20 ngày - Chưa tính thời gian chuyển gửi hồ sơ giữa các đơn vị liên quan3
8Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT).58 ngày - Chưa tính thời gian chuyển gửi hồ sơ giữa các đơn vị liên quan3
9Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ, loại hình của cơ sở bán lẻ, điều chỉnh giảm diện tích của cơ sở bán lẻ trên Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.05 ngày - Chưa tính thời gian chuyển gửi hồ sơ giữa các đơn vị liên quan3
10Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong Trung tâm thương mại; tăng diện dích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập trong Trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m205 ngày - Chưa tính thời gian chuyển gửi hồ sơ giữa các đơn vị liên quan3
11Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong Trung tâm thương mại.20 ngày - Chưa tính thời gian chuyển gửi hồ sơ giữa các đơn vị liên quan3
12Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini.58 ngày - Chưa tính thời gian chuyển gửi hồ sơ giữa các đơn vị liên quan3
13Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ05 ngày - Chưa tính thời gian chuyển gửi hồ sơ giữa các đơn vị liên quan3
14Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ05 ngày - Chưa tính thời gian chuyển gửi hồ sơ giữa các đơn vị liên quan3
15Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động.55 ngày - Chưa tính thời gian chuyển gửi hồ sơ giữa các đơn vị liên quan3
16Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.28 ngày - Chưa tính thời gian chuyển gửi hồ sơ giữa các đơn vị liên quan3
17Thủ tục Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam13 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ4
18Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.4
19Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam- 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Trường hợp lấy ý kiến của Bộ Công Thương: 13 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.4
20Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ4
21Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện13 ngày làm việc4
Lĩnh vực điện lực (13 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
2Cấp lại thẻ an toàn điện08 (tám) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.3
3Cấp thẻ an toàn điện08 (tám) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.3
4Cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện08 (tám) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.3
5Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
6Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện12 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
7Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện12 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
8Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3 MW12 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
9Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3 MW.12 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
10Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV.12 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
11Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV.122
12Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV12 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
13Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV12 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
Lĩnh vực Công nghiệp địa phương (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnhTheo Kế hoạch triển khai công tác bình chọn của tỉnh.2
Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp- 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị huấn luyện (nếu có), kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp; - Thời hạn của Giấy chứng nhận: 02 năm.2
2Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;2
3Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp18 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ; 2
4Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ; 2
5Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp- 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;2
6Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;2
Lĩnh vực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP)07 ngày làm việc hoặc 10 ngày làm việc hoặc 15 ngày làm việc hoặc 25 ngày làm việc hoặc 30 ngày làm việc (tùy thuộc hoạt động xin cấp phép)2
2Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP)03 ngày làm việc2
3Cấp gia hạn, điều chỉnh giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP)05 ngày làm việc hoặc 10 ngày làm việc hoặc 15 ngày làm việc (tùy thuộc hoạt động xin cấp phép)2
4Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
5Điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
6Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
7Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh a) Trình tự thực hiện20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
8Phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
Lĩnh vực Hóa chất (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp12 ngày2
2Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm202
3Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp12 ngày 2
4Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp12 ngày 2
5Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp05 ngày2
6Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp12 ngày 2
7Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp05 ngày2
Lĩnh vực An toàn thực phẩm (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương102
2Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
3Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 15 ngày làm việc2
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.Theo kế hoạch triển khai của Hội đồng xét tặng cấp tỉnh nhưng trước ngày 01 tháng 12 của năm trước năm Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ tổ chức xét tặng.2
2Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Thừa Thiên Huế trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ- Danh hiệu Nghệ nhân Thừa Thiên Huế được xét tặng 03 năm một lần vào dịp Quốc Khánh 2/9, bắt đầu từ năm 2016. - Cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Thừa Thiên Huế nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế trước ngày 01 tháng 6 của năm xét tặng. - Hội đồng cấp tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định cấp Giấy chứng nhận Nghệ nhân Thừa Thiên Huế trước 31 tháng 12 của năm xét tặng.2
Lĩnh vực thương mại biên giới (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Đăng ký thương nhân hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - LàoXác nhận đăng ký hoàn thành và công bố: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ.3
Lưu thông hàng hóa (26 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu07 ngày làm việc2
2Cấp giấy phép bán buôn rượu15 ngày làm việc2
3Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu07 ngày làm việc2
4Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp15 ngày làm việc2
5Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp07 ngày làm việc2
6Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
7Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương05 ngày làm việc3
8Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp7 ngày làm việc2
9Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
10Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
11Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
12Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
13Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
14Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
15Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
16Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
17Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
18Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công ThươngNgay trong ngày3
19Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
20Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
21Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
22Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu15ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
23Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
24Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
25Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
26Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
2Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
3Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
4Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp.05 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương nhận được thông báo, Sở Công Thương không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung. 3
5Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung153
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh các công trình dầu khí, hóa chất, khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (đối với dự án sử dụng nguồn vốn khác).Thời gian thẩm định được tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
2Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công/thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh các công trình dầu khí, hóa chất, khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (đối với dự án sử dụng nguồn vốn khác).Thời gian thẩm định được tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
3Thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh các công trình đường dây và trạm biến áp (đối với dự án sử dụng nguồn vốn khác) - Dự án nhóm BDự án nhóm B: Không quá 20 ngày2
4Thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh các công trình đường dây và trạm biến áp (đối với dự án sử dụng nguồn vốn khác) - Dự án nhóm CDự án nhóm C: Không quá 15 ngày2
5Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công /thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh các công trình đường dây và trạm biến áp (trường hợp thiết kế 1 bước, 2 bước) (đối với dự án sử dụng nguồn vốn khác)Không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc2
6Thẩm định thiết kế kỹ thuật/ thiết kế kỹ thuật điều chỉnh các công trình đường dây và trạm biến áp (trường hợp thiết kế 3 bước) (đối với dự án sử dụng nguồn vốn khác)không quá 30 ngày.2
Lĩnh vực Tài chính (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của đơn vị trực thuộc Sở Công Thương trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
2Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
3Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
4Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
5Quyết định điều chuyển tài sản công10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
6Quyết định bán tài sản côngKhông quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ2
7Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủKhông quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.2
8Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản côngKhông quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.2
9Quyết định tiêu huỷ tài sản côngKhông quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.2
10Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoạiKhông quá 10 ngày làm việc. , kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ2
11Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của SởKhông quá 13 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.2
12Quyết định thanh lý tài sản côngKhông quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.2
Lĩnh vực kinh doanh Khí (24 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
2Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
3Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
4Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
5Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai.07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
6Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
7Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải.07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
8Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai.07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
9Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
10Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
11Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
12Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
13Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
14Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
15Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
16Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
17Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
18Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
19Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
20Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
21Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
22Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải.07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
23Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
24Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
Lĩnh vực Khoa học Công nghệ (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng042