Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Cấp xã" (123 thủ tục)

Hộ tịch (23 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Đăng ký khai sinh4
2Đăng ký kết hôn4
3Đăng ký nhận cha, mẹ, con3
4Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con3
5Đăng ký khai tử4
6Đăng ký khai sinh lưu động4
7Đăng ký kết hôn lưu động4
8Đăng ký khai tử lưu động4
9Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới2
10Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới2
11Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới2
12Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới2
13Đăng ký giám hộ3
14Đăng ký chấm dứt giám hộ3
15Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch3
16Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân3
17Đăng ký lại khai sinh3
18Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân3
19Đăng ký lại kết hôn3
20Đăng ký lại khai tử3
21Cấp bản sao trích lục hộ tịch3
22Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi4
23Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi4
Chứng thực (11 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc3
2Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận3
3Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)3
4Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở3
5Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch3
6Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch3
7Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực3
8Thủ tục chứng thực di chúc3
9Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản3
10Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở3
11Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở3
Nuôi con nuôi (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước2
2Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi2
3Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước2
Phổ biến giáo dục pháp luật (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật2
2Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật2
Bồi thường nhà nước (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại2
Hòa giải cơ sở (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục công nhận hòa giải viên4
2Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải4
3Thủ tục thôi làm hòa giải viên4
4Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên4
Tôn giáo (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng4
2Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng4
3Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung4
4Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã4
5Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung4
6Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác4
7Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung4
8Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc4
9Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã4
10Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã4
Thi đua - Khen thưởng (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị4
2Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc theo chuyên đề4
3Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất4
4Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến4
Phát triển nông thôn (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản2
2Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện).2
3Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.2
4Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.2
Khuyến nông (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương2
Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã2
2Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã2
Văn hóa - Thể thao (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản2
2Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở2
3Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm2
4Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa2
5Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội2
Giáo dục và Đào tạo (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học4
2Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập4
3cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại4
4Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập4
5Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).4
Người có công (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ4
2Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi4
Đất đai (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục hoà giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã4
2Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai4
Môi trường (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường2
Kinh tế tập thể - Hợp tác xã (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Xác nhận Đơn đề nghị hỗ trợ Tổ hợp tác3
2Chấm dứt tổ hợp tác3
3Thay đổi tổ trưởng tổ hợp tác3
4Thành lập tổ hợp tác3
5Thông báo thành lập tổ hợp tác2
Trồng trọt (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa2
Phí bảo vệ môi trường (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt2
Bảo trợ xã hội (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm4
2Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm4
3Thủ tục “Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn”4
4Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật4
5Cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật2
6Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở2
7Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng2
8Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế2
Khiếu nại, tố cáo (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục tiếp công dân2
2Xử lý đơn thư2
3Giải quyết khiếu nại lần đầu2
4Giải quyết tố cáo2
Phòng, chống tham nhũng (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập2
2Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập4
3Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập4
4Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình4
5Thủ tục thực hiện việc giải trình4
Bảo vệ và chăm sóc trẻ em (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em4
2Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em4
3Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt4
4Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em2
5Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em4
6Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế4
Phòng, chống tệ nạn xã hội (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình4
2Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng4
3Quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng4
Lĩnh vực Y tế (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số4
Phòng, chống thiên tai (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu.4
2Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh.4
3Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai.4
Thông báo thành lập tổ hợp tác (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thông báo thành lập tổ hợp tác3
2Thông báo thay đổi tổ hợp tác4
3Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác4
Động viên quân đội (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã săp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội (chủ phương tiện là cá nhân)2
2Thủ tục xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã săp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội (chủ phương tiện là cá nhân)2
3Thủ tục đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội (chủ phương tiện là cá nhân).2