Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Cấp xã" (133 thủ tục)

Khuyến nông (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương2
Tôn giáo (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
2Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng4
3Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng4
4Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung4
5Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã4
6Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung4
7Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác4
8Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung4
9Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc4
10Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã4
11Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã4
Thi đua - Khen thưởng (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
12Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị4
13Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc theo chuyên đề4
14Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất4
15Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến4
Trồng trọt (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
16Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa2
Bảo trợ xã hội (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
17Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm4
18Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm4
19Thủ tục “Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn”4
20Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật4
21Cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật4
22Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở4
23Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng4
24Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế4
Kinh tế tập thể - Hợp tác xã (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
25Xác nhận Đơn đề nghị hỗ trợ Tổ hợp tác3
26Chấm dứt tổ hợp tác3
27Thay đổi tổ trưởng tổ hợp tác3
28Thành lập tổ hợp tác3
29Thông báo thành lập tổ hợp tác2
Phát triển nông thôn (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
30Xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản2
31Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện).2
32Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.2
33Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.2
Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
34Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã2
35Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã2
Giáo dục và Đào tạo (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
36Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học4
37Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập4
38cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại4
39Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập4
40Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).4
Văn hóa - Thể thao (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
41Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở2
42Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm2
43Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa2
44Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội2
45Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng2
46Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng2
47Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng2
Người có công (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
48Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ4
49Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi4
Khiếu nại, tố cáo (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
50Thủ tục tiếp công dân2
51Xử lý đơn thư2
52Giải quyết khiếu nại lần đầu2
53Giải quyết tố cáo2
Đất đai (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
54Thủ tục hoà giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã4
55Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai4
Chứng thực (11 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
56Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc3
57Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận3
58Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)2
59Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở3
60Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch2
61Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch2
62Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực3
63Thủ tục chứng thực di chúc2
64Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản3
65Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở3
66Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở3
Hộ tịch (23 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
67Đăng ký khai sinh4
68Đăng ký kết hôn4
69Đăng ký nhận cha, mẹ, con3
70Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con3
71Đăng ký khai tử4
72Đăng ký khai sinh lưu động4
73Đăng ký kết hôn lưu động4
74Đăng ký khai tử lưu động4
75Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới2
76Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới2
77Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới2
78Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới2
79Đăng ký giám hộ3
80Đăng ký chấm dứt giám hộ3
81Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch3
82Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân3
83Đăng ký lại khai sinh3
84Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân3
85Đăng ký lại kết hôn3
86Đăng ký lại khai tử3
87Cấp bản sao trích lục hộ tịch3
88Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi4
89Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi4
Nuôi con nuôi (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
90Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước2
91Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi2
92Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước2
Phổ biến giáo dục pháp luật (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
93Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật2
94Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật2
Bồi thường nhà nước (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
95Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại2
Phòng, chống tham nhũng (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
96Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập2
97Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập4
98Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập4
99Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình4
100Thủ tục thực hiện việc giải trình4
Phí bảo vệ môi trường (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
101Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt2
Bảo vệ và chăm sóc trẻ em (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
102Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em4
103Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em4
104Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt4
105Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em2
106Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em4
107Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế4
Phòng, chống tệ nạn xã hội (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
108Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình4
109Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng4
110Quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng4
Hòa giải cơ sở (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
111Thủ tục công nhận hòa giải viên4
112Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải4
113Thủ tục thôi làm hòa giải viên4
114Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên4
Lĩnh vực Y tế (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
115Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số4
Quy hoạch xây dựng (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
116Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền UBND cấp xã4
Phòng, chống thiên tai (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
117Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu.4
118Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh.4
119Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai.4
Thông báo thành lập tổ hợp tác (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
120Thông báo thành lập tổ hợp tác3
121Thông báo thay đổi tổ hợp tác4
122Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác4
Dân quân tự vệ (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
123Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết.2
124Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chết2
Nghĩa vụ quân sự (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
125Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu2
126Thủ tục đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị2
127Thủ tục Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung2
128Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập2
129Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập2
130Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng2
131Thủ tục đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến.2
Bảo hiểm xã hội (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
132Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ.2
Chính sách (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
133Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu, nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc2