Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Thanh tra tỉnh" (28 thủ tục)

Giải quyết khiếu nại, tố cáo (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Tiếp công dân2
2Xử lý đơn thư2
3Giải quyết khiếu nại lần đầu2
4Giải quyết tố cáo2
Phòng, chống tham nhũng (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập2
2Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập2
3Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập2
4Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình2
5Thủ tục thực hiện việc giải trình2