Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Sở Nội vụ" (88 thủ tục)

Công chức, viên chức (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục công nhận kết quả xét tuyển đặc cách viên chứcbảy ngày3
2Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lênMười ngày3
3Thủ tục tuyển dụng công chứcBảy mươi lăm ngày3
4Thủ tục thi nâng ngạch công chứcBảy mươi lăm ngày3
Văn thư - Lưu trữ (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọcMột ngày3
2Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữMười lăm ngày3
3Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữMười lăm ngày3
Hội, tổ chức phi chính phủ (17 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục phê duyệt điều lệ hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)Mười ngày3
2Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)Mười hai ngày3
3Thủ tục cho phép hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện) đặt văn phòng đại diện14 ngày3
4Thủ tục tự giải thể đối với quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)14 ngày3
5Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)14 ngày3
6Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)14 ngày3
7Thủ tục cho phép quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh) hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động14 ngày3
8Thủ tục đổi tên quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)14 ngày3
9Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)14 ngày3
10Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh) trong lĩnh vực nội vụMười ngày3
11Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)14 ngày3
12Thủ tục công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh (đối với quỹ có thời gian hoạt động trên 01 nhiệm kỳ) và công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ (đối với quỹ đã đi vào hoạt động)14 ngày3
13Thủ tục cho phép thành lập hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)Mười hai ngày3
14Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh) đối với quỹ mới thành lập14 ngày3
15Thủ tục tự giải thể đối với hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)15 ngày3
16Thủ tục đổi tên hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)20 ngày3
17Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ sửa đổi, bổ sung quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)30 ngày3
Thi đua - Khen thưởng (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp Giấy chứng nhận thành tích đối với người có công trong kháng chiếnBa ngày3
2Giải quyết đơn thư liên quan đến khen thưởng thành tích trong kháng chiếnBa mươi ngày3
3Thủ tục Đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định3
4Thủ tục “Đề nghị tặng hoặc truy tặng Huân chương độc lập”10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
5Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
6Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh theo chuyên đề.15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
7Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
8Khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhânHai mươi tám ngày3
9Khen thưởng theo chuyên đề7 ngày3
10Khen thưởng đối ngoại7 ngày3
11Khen thưởng đột xuất7 ngày3
12Khen thưởng hàng năm7 ngày3
Tôn giáo (36 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnh3
2Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnh30 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận được văn bản đăng ký hợp lệ.3
3Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xoá án tích30 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận được văn bản đăng ký hợp lệ.3
4Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam30 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.3
5Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở tỉnh30 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.3
6Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnh30 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.3
7Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh30 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.3
8Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh30 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.3
9Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh30 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.3
10Thủ tục thông báo về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh (thuộc thẩm quyền tiếp nhận của 02 cơ quan)Ngay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.3
11Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh60 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.3
12Thủ tục đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnh theo quy định của hiến chương45 ngày kể từ ngày hết thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có) và thanh lý tài sản, tài chính ghi trong thông báo của tổ chức mà không có khiếu nại. 3
13Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh theo quy định hiến chương của tổ chức45 ngày kể từ ngày hết thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có) và thanh lý tài sản, tài chính ghi trong thông báo của tổ chức mà không có khiếu nại. 3
14Thủ tục thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức.Ngay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.3
15Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 điều 19 của nghị định số 162/2017/NĐ-CPNgay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.3
16Thủ tục đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở tỉnh60 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.3
17Thủ tục thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáoNgay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.3
18Thủ tục thông báo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật tín ngưỡng, tôn giáoNgay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.3
19Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 34 Luật tín ngưỡng, tôn giáo20 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ3
20Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnh20 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ3
21Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáoNgay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.3
22Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnhNgay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.3
23Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 Luật tín ngưỡng, tôn giáoNgay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.3
24Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 Luật tín ngưỡng, tôn giáoNgay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.3
25Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 Luật tín ngưỡng, tôn giáoNgay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.3
26Thủ tục thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hànhNgay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.3
27Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáoNgay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.3
28Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnhNgay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.3
29Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo30 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận được văn bản đăng ký hợp lệ.3
30Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc tỉnhNgay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.3
31Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc tỉnhNgay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.3
32Thủ tục thông báo tổ chức Hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc tỉnhNgay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.3
33Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc tỉnh30 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.3
34Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh30 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.3
35Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô ở nhiều huyện thuộc tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh30 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.3
36Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnhSáu mươi ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ3
Công tác thanh niên (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong ở cấp tỉnh7 ngày3
2Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong tỉnh15 ngày4
3Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong tỉnh15 ngày4
Tổ chức, biên chế (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục thành lập đơn vị sự nghiệp công lậpHai mươi ngày3
2Thủ tục giải thể, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lậpHai mươi ngày3
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo (11 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục cho phép trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp hoạt động trở lạiMười lăm ngày3
2Thủ tục thành lập trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệpMười lăm ngày3
3Thủ tục sáp nhập, chia tách trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệpMười lăm ngày3
4Thủ tục giải thể trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệpMười lăm ngày3
5Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục thường xuyênMười lăm ngày3
6Thủ tục cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lạiMười lăm ngày3
7Thủ tục sáp nhập, chia tách giáo dục thường xuyênMười lăm ngày3
8Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục thường xuyênMười lăm ngày3
9Thủ tục thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thụcBa mươi lăm ngày3
10Thủ tục tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhậpBa mươi lăm ngày3
11Thủ tục giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập)Ba mươi lăm ngày3