Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Cấp huyện" (356 thủ tục)

Hộ tịch (16 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoàiNgay trong ngày3
2Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài15 ngày làm việc3
3Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoàiNgay trong ngày3
4Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài15 ngày làm việc3
5Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài15 ngày làm việc3
6Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài05 ngày làm việc3
7Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài02 ngày làm việc3
8Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc03 ngày làm việc đối với việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài không quá 06 ngày làm việc.3
9Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài12 ngày làm việc3
10Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.12 ngày làm việc3
11Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch).Ngay trong ngày3
12Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài05 ngày làm việc3
13Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân05 ngày làm việc3
14Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài05 ngày làm việc3
15Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài05 ngày làm việc3
16Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịchNgay trong ngày3
Chứng thực (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốcNgay trong ngày3
2Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnNgay trong ngày3
3Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhậnNgay trong ngày3
4Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)Ngay trong ngày3
5Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản02 ngày làm việc3
6Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịchNgay trong ngày2
7Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịchNgay trong ngày3
8Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thựcNgay trong ngày.3
9Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư phápNgay trong ngày3
10Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuậtNgay trong ngày.3
11Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản02 ngày làm việc3
12Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản02 ngày làm việc3
Bồi thường nhà nước (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại- Trong trường hợp người yêu cầu bồi thường nộp hồ sơ trực tiếp, cơ quan giải quyết bồi thường tiếp nhận hồ sơ, ghi vào sổ nhận hồ sơ và cấp giấy xác nhận đã nhận hồ sơ cho người yêu cầu bồi thường. Trường hợp hồ sơ được gửi qua dịch vụ bưu chính thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan giải quyết bồi thường phải thông báo bằng văn bản về việc nhận hồ sơ cho người yêu cầu bồi thường. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường có thể yêu cầu người yêu cầu bồi thường bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 41 của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường, người yêu cầu bồi thường phải bổ sung hồ sơ. Khoảng thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định của Bộ luật Dân sự không tính vào thời hạn quy định tại khoản này. - Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 41 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 (Luât Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017), cơ quan giải quyết bồi thường phải thụ lý hồ sơ và vào sổ thụ lý. - Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý hồ sơ, cơ quan giải quyết bồi thường phải cử người giải quyết bồi thường. - Trường hợp, người yêu cầu bồi thường đề nghị tạm ứng kinh phí bồi thường theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 41 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017, cơ quan giải quyết bồi thường tiến hành tạm ứng kinh phí bồi thường đối với những thiệt hại quy định tại khoản 1 Điều 44 Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017. Cụ thể, thời hạn thực hiện tạm ứng kinh phí bồi thường được thực hiện như sau: (1) Ngay sau khi thụ lý hồ sơ, người giải quyết bồi thường có trách nhiệm xác định giá trị các thiệt hại quy định tại khoản 1 Điều 44 Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 và đề xuất Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường việc tạm ứng kinh phí bồi thường và mức tạm ứng cho người yêu cầu bồi thường; (2) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề xuất, nếu còn dự toán quản lý hành chính được cấp có thẩm quyền giao, cơ quan giải quyết bồi thường phải hoàn thành việc tạm ứng kinh phí và chi trả cho người yêu cầu bồi thường. Trường hợp không còn đủ dự toán quản lý hành chính được cấp có thẩm quyền giao, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề xuất, Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường có văn bản đề nghị cơ quan tài chính có thẩm quyền tạm ứng kinh phí để chi trả cho người yêu cầu bồi thường. Cơ quan tài chính có trách nhiệm cấp kinh phí cho cơ quan giải quyết bồi thường trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, cơ quan tài chính có thẩm quyền có trách nhiệm cấp kinh phí cho cơ quan giải quyết bồi thường. Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường quyết định mức tạm ứng cho người yêu cầu bồi thường nhưng không dưới 50% giá trị các thiệt hại quy định tại khoản 1 Điều 44 Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017. - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ, người giải quyết bồi thường phải hoàn thành việc xác minh thiệt hại. Trường hợp vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn xác minh thiệt hại là 30 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ. Thời hạn xác minh thiệt hại có thể được kéo dài theo thỏa thuận giữa người yêu cầu bồi thường và người giải quyết bồi thường nhưng tối đa là 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn quy định tại khoản này. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc xác minh thiệt hại, người giải quyết bồi thường phải hoàn thành báo cáo xác minh thiệt hại làm căn cứ để thương lượng việc bồi thường. - Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành báo cáo xác minh thiệt hại, cơ quan giải quyết bồi thường phải tiến hành thương lượng việc bồi thường. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tiến hành thương lượng, việc thương lượng phải được hoàn thành. Trường hợp vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn thương lượng tối đa là 15 ngày. Thời hạn thương lượng có thể được kéo dài theo thỏa thuận giữa người yêu cầu bồi thường và người giải quyết bồi thường nhưng tối đa là 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn quy định tại khoản này. - Ngay sau khi có biên bản kết quả thương lượng thành, Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường ra quyết định giải quyết bồi thường và trao cho người yêu cầu bồi thường tại buổi thương lượng. Trường hợp người yêu cầu bồi thường không nhận quyết định giải quyết bồi thường thì người giải quyết bồi thường lập biên bản về việc không nhận quyết định. Biên bản phải có chữ ký của đại diện các cơ quan tham gia thương lượng. Biên bản phải nêu rõ hậu quả pháp lý của việc không nhận quyết định giải quyết bồi thường theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 51 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017. Cơ quan giải quyết bồi thường phải gửi cho người yêu cầu bồi thường trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản.2
2Thủ tục phục hồi danh dự15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản có ý kiến đồng ý của người bị thiệt hại hoặc yêu cầu của người bị thiệt hại về việc phục hồi danh dự.2
Phổ biến giáo dục pháp luật (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyệnTrong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ văn bản đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật có đầy đủ thông tin theo quy định.3
2Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyệnTrong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị miễn nhiệm.3
Đất đai (33 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục cung cấp dữ liệu về đất đai- Trường hợp nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì phải cung cấp ngay trong ngày; trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo; trong trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc. - Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đồng.3
2Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lýMười lăm ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 3
3Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhậnMười ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
4Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kềMười ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 3
5Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầuNăm ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.3
6Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đấtMười lăm ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.3
7Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtBảy ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.3
8Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấpMười ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
9Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiệnHai mươi ngày làm việc3
10Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầuBa mươi ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 3
11Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ởMười lăm ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 4
12Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy địnhMười ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 3
13Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận; xác định lại diện tích đất ở.Mười ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 3
14Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng nămMười ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.3
15Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệpMười ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 3
16Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đấtMười ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 3
17Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mấtMười ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 3
18Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyềnMười ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 3
19Thủ tục chuyển nhượng vốn đầu tư giá trị quyền sử dụng đấtMười ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 3
20Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt NamHai mươi ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
21Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt NamHai mươi ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
22Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Không quá mười lăm ngày (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất); 3
23Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cưKhông quá ba mươi ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
24Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất+ Không quá hai mươi ngày (không kể thời gian giải phóng mặt bằng; không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất).3
25Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyệnKhông quá bốn mươi lăm ngày3
26Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầuTrong hai mươi ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.3
27Thủ tục Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tếBa ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 3
28Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhânMười ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.3
29Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầuHai mươi lăm ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 3
30Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đấtHai mươi lăm ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 3
31Thủ tục Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấpMười lăm ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
32Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộngkhông quá ba mươi bốn ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
33Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đấtBa ngày làm việc kể từ thời điểm nhận hồ sơ hợp lệ.3
Tài nguyên nước (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất.Trong thời hạn không quá mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai của tổ chức, cá nhân, cơ quan đăng ký có trách nhiệm kiểm tra nội dung thông tin, xác nhận vào tờ khai và gửi một (01) bản cho tổ chức, cá nhân3
2Thủ tục lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh.Bốn mươi ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị xin ý kiến của chủ dự án,3
Giao dịch bảo đảm (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đấtTrong ngày3
2Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương laiTrong ngày3
3Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhậnTrong ngày3
4Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữuTrong ngày3
5Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng kýTrong ngày3
6Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng kýTrong ngày3
7Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đấtTrong ngày3
8Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ởTrong ngày3
9Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đấtTrong ngày3
Môi trường (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trườngMười ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.3
2Thủ tục xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
Quy hoạch (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp chứng chỉ quy hoạch05 ngày3
2Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch khu chức năng đặc thù (gồm quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)15 ngày: (Phòng Quản lý đô thị (hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng) 12 ngày; UBND cấp huyện 03 ngày)3
3Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị (gồm quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)15 ngày (Phòng Quản lý đô thị (hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng) 12 ngày; UBND cấp huyện 03 ngày)3
4Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn15 ngày (Phòng Quản lý đô thị (hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng) 12 ngày; UBND cấp huyện 03 ngày)3
5Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch khu chức năng đặc thù (gồm quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)25 ngày (Phòng Quản lý đô thị (hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng) 20 ngày; UBND cấp huyện 05 ngày)3
6Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch đô thị (gồm quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)25 ngày (Phòng Quản lý đô thị (hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng) 20 ngày; UBND cấp huyện 05 ngày)3
7Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn25 ngày (Phòng Quản lý đô thị (hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng) 20 ngày; UBND cấp huyện 05 ngày)3
8Thẩm định, phê duyệt Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng15 ngày (Phòng Quản lý đô thị (hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng) 12 ngày; UBND cấp huyện 03 ngày)3
Hạ tầng kỹ thuật (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
Hoạt động xây dựng (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình12 ngày3
2Cấp giấy phép di dời công trình12 ngày3
3Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình (gồm công trình xây dựng không theo tuyến, công trình xây dựng theo tuyến trong đô thị, công trình tôn giáo, dự án, nhà ở riêng lẻ)12 ngày3
4Điều chỉnh giấy phép xây dựng10 ngày3
5Gia hạn giấy phép xây dựng05 ngày3
6Cấp lại giấy phép xây dựng05 ngày3
7Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)Không quá 20 ngày.3
Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Đăng ký thành lập hộ kinh doanh3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
2Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
3Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
4Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanhKhông quy định3
5Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh3 ngày làm việc 3
Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã (17 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (Quyết định số 3070 ngày 27/12/2018)05 ngày làm việc3
2Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
3Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã05 ngày làm việc3
4Thủ tục đăng ký thành lập hợp tác xã5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ4
5Đăng ký khi hợp tác xã chia3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
6Đăng ký khi hợp tác xã tách03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.3
7Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
8Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.3
9Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.3
10Giải thể tự nguyện hợp tác xã03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.4
11Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã03 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.3
12Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã03 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.3
13Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã03 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.3
14Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã03 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.3
15Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
16Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
17Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)05 ngày làm việc3
Lâm nghiệp (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư)23 ngày làm việc3
2Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư)23 ngày làm việc3
3Xác nhận bảng kê lâm sản03 ngày làm việc 2
4Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (đối với diện tích rừng đề nghị chuyển mục đích thuộc chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)45 ngày làm việc2
Thủy lợi (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh phân cấpTrong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.2
2Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyệnTrong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.4
3Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyệnTrong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.4
4Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (trên địa bàn từ 02 xã trởlên).Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.4
5Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (trên địa bàn từ 02 xã trởlên).Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.4
Khuyến nông (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương60 ngày2
Phát triển nông thôn (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh60 ngày2
2Bố trí, ổn định dân cư trong huyện30 ngày2
3Hỗ trợ dự án liên kết25 ngày làm việc2
4Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại13 ngày làm việc4
5Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại13 ngày làm việc4
6Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)a) Đối với trường hợp thay đổi tên tổ chức cộng đồng, người đại diện tổ chức cộng đồng, Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; b) Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung vị trí, ranh giới khu vực địa lý được giao; phạm vi quyền được giao; phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản: - Công khai phương án: 03 ngày làm việc; - Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu cần), ban hành quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng: 60 ngày.3
7Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại05 ngày làm việc4
8Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)- Công khai phương án: 03 ngày làm việc; - Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu cần), tham mưu ban hành quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng: 60 ngày.3
9Công bố mở cảng cá loại 306 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
2Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
An toàn thực phẩm (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm13 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.2
Kinh doanh Khí (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
2Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
3Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
Lưu thông hàng hóa (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ10 ngày làm việc3
2Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ07 ngày làm việc3
3Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ07 ngày làm việc3
4Cấp Giấy phép bán lẻ rượu10 ngày làm việc3
5Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu07 ngày làm việc3
6Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu07 ngày làm việc3
7Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh10 ngày làm việc3
8Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh07 ngày làm việc3
9Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh07 ngày làm việc3
10Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
11Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá15 ngày làm việc3
12Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
Tổ chức, biên chế (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục thành lập đơn vị sự nghiệp công lậpTrong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.3
2Thủ tục giải thể, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lậpTrong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.3
3Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
4Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
5Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
6Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện35 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 3
7Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện40 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 3
Công chức, viên chức (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục tuyển dụng viên chức90 ngày làm việc từ thông báo tuyển dụng đến ra kết quả3
2Thủ tục tuyển dụng công chức cấp xã303
Hội, tổ chức phi chính phủ (17 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã và thành phố15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
2Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
3Thủ tục thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
4Thủ tục phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
5Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
6Thủ tục đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
7Thủ tục tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
8Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn15 ngày làm việc (trường hợp cần lấy ý kiến thì tối đa không quá 25 ngày làm việc) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
9Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
10Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
11Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
12Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
13Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
14Thủ tục cho phép quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
15Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
16Thủ tục đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
17Thủ tục tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
Thi đua - Khen thưởng (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến, Tập thể lao động tiên tiến và Đơn vị tiên tiến10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
2Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
3Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
4Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
5Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
6Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
Tôn giáo (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáoNgay sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được văn bản thông báo hợp lệ.3
2Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyệnNgay sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được văn bản thông báo hợp lệ.3
3Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyệnNgay sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được văn bản thông báo hợp lệ.3
4Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện25 ngày kể từ ngày Phòng Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.3
5Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện25 ngày kể từ ngày Phòng Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.3
6Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện25 ngày kể từ ngày Phòng Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.3
7Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộcNgay sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được văn bản thông báo hợp lệ.3
8Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện02
Xuất bản (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định3
2Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định3
Giáo dục Đào tạo (34 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
2Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
3Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
4Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
5Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 3
6Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
7Thủ tục Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.2
8Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
9Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
10Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
11Sáp nhập, chia, tách trường Tiểu học20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 11.5. Đối tượng thực hiện: Ủy ban 2
12Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học).20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
13Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
14Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
15Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ3
16Thủ tục Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
17Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
18Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
19Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
20Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
21Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú15 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ3
22Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
23Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
24Thủ tục Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ.3
25Thủ tục Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:3
26Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ3
27Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập30 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
28Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở2 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ3
29Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS2 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ3
30Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở2 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ2
31Chuyển trường đối với học sinh tiểu học05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:2
32Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ3
33Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổi65 ngày, cụ thể như sau2
34Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi63 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ hợp lệ, Trong đó: 3
Viễn thông (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
2Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định3
3Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định3
4Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng053
Gia đình (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)Thời gian thực hiện là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 3
2Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)Thời gian thực hiện là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 3
3Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)Thời gian thực hiện là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 3
4Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)Thời gian thực hiện là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 3
5Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)Thời gian thực hiện là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 3
6Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)Thời gian thực hiện là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 3
Văn hoá (11 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện cấp)05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
2Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức họp Hội đồng thi đua - khen thưởng theo quy định hiện hành về thi đua, khen thưởng. - Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả Hội đồng thi đua - khen thưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa.2
3Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.3
4Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng nămTrong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tặng danh hiệu và Giấy công nhận Khu dân cư văn hóa.2
5Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo kèm hồ sơ hợp lệ.2
6Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện cấp)04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.2
7Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
8Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”Năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.3
9Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”Năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.3
10Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
11Thủ tục Đăng ký tổ chức lễ hộiTrong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ, UBND cấp huyện có trách nhiệm thẩm định, trả lời việc tổ chức lễ hội.2
Thư viện (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng (vốn sách ban đầu từ 1.000 cho đến dưới 2000 bản)03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
Lao động - Tiền lương (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệpKhông quy định3
2Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.3
TTHC liên thông lĩnh vực Người có công (21 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ20 ngày làm việc3
2Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến20 ngày làm việc3
3Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học60 ngày làm việc3
4Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày30 ngày làm việc3
5Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế25 ngày làm việc3
6Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngTrong thời hạn 22 ngày làm việc.3
7Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần25 ngày làm việc4
8Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần25 ngày làm việc3
9Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ30 ngày làm việc3
10Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học60 ngày làm việc3
11Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng25 ngày làm việc3
12Thủ tục Đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ3
13Thủ tục “Đề nghị tặng hoặc tuy tặng Huân chương độc lập”60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
14Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01/01/1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi25 ngày làm việc3
15Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ13 ngày làm việc3
16Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng05 ngày làm việc3
17Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờKhông quy định3
18Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩKhông quy định3
19Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩKhông quy định3
20Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình15 ngày làm việc3
21Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chiaKhông quy định3
Người có công (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
2Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng01 ngày làm việc 3
Bảo trợ xã hội (15 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyệnTiếp nhận ngay các đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở. Các thủ tục, hồ sơ phải hoàn thiện trong 10 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận đối tượng, Trường hợp kéo dài quá 10 ngày làm việc, phải do cơ quan quản lý cấp trên xem xét quyết định.3
2Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyệnTheo thỏa thuận.3
3Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
4Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện39 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
5Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
6Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
7Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
8Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
9Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
10Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng28 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
11Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh6 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
12Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
13Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
14Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
15Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc02 ngày làm việc 3
Giáo dục nghề nghiệp (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lậpCơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập đối chiếu, thẩm định hồ sơ của học sinh, sinh viên trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ. Khi hồ sơ hợp lệ, học sinh, sinh viên được cấp học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác 02 lần trong năm học: lần 01 cấp cho 06 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11 hàng năm; lần 02 cấp cho 06 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm sau (Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thông báo công khai về thời gian cấp học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác). Trường hợp học sinh, sinh viên chưa được nhận học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong lần chi trả tiếp theo.2
2Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoàiPhòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh đối chiếu, thẩm định hồ sơ của học sinh, sinh viên trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ. Khi hồ sơ hợp lệ, học sinh, sinh viên được cấp học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác 02 lần trong năm học: lần 01 cấp cho 06 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11 hàng năm; lần 02 cấp cho 06 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm sau (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh thông báo công khai về thời gian cấp học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác). Trường hợp học sinh, sinh viên chưa được nhận học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong lần chi trả tiếp theo.2
3Đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.2
4Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
5Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
6Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
An toàn, vệ sinh lao động (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục “Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động”14 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
Phòng chống tệ nạn xã hội (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân11 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
2Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 3
3Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 3
4Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội16 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 3
Quản lý tài sản công (13 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tưKhông quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ3
2Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vịKhông quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ3
3Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công.Không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ3
4Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nướcKhông quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ3
5Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản côngKhông quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.3
6Quyết định điều chuyển tài sản côngKhông quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.3
7Quyết định bán tài sản côngKhông quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.3
8Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủKhông quá 7 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.3
9Quyết định thanh lý tài sản côngKhông quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.3
10Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản côngKhông quá 7 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.3
11Quyết định tiêu huỷ tài sản côngKhông quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.3
12Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoạiKhông quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.3
13Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của UBND huyệnKhông quá 13 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.3
Tài chính Kế hoạch (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện20 ngày3
Tài chính đầu tư (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
2Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn không có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
3Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nhóm C thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
4Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nhóm B thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện60 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
Dân tộc (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
2Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
Phòng, chống tham nhũng (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục kê khai tài sản, thu nhậpThời gian kê khai chậm nhất là ngày 30 tháng 11 hàng năm.2
2Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhậpThời điểm công khai được thực hiện trong khoảng thời gian từ sau khi hoàn thành việc kiểm tra Bản kê khai quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP đến ngày 31 tháng 3 hàng năm.2
3Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập15 ngày làm việc.2
4Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình05 ngày kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu giải trình 2
5Thủ tục thực hiện việc giải trình15 ngày kể từ ngày ra thông báo tiếp nhận yêu cầu giải trình.2
Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Tiếp công dânCho đến khi kết thúc việc tiếp công dân2
2Xử lý đơn10 2
3Giải quyết khiếu nại lần đầu303
4Giải quyết khiếu nại lần hai453
5Giải quyết tố cáo603
Công an (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự05 ngày làm việc2
2Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự04 ngày làm việc2
3Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự04 ngày làm việc2
Thu BHXH, BHYT, BHTN (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đếnThời hạn cấp thẻ BHYT tối đa không quá 07 ngày làm việc; cấp sổ BHXH không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 2
2Truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệpThời hạn cấp thẻ BHYT tối đa không quá 07 ngày làm việc; cấp sổ BHXH không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 2
3Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộcKhông quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ2
Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội- Cấp lại sổ BHXH do thay đổi số sổ, họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch; sổ BHXH do mất, hỏng hoặc gộp sổ: không quá 15 ngày làm việc (trường hợp quá trình xác minh thời gian đóng BHXH phức tạp thì không quá 45 ngày làm việc). - Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH: không quá 10 ngày làm việc.2
2Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế:Cấp lại, đổi thẻ BHYT không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.2
Giải quyết chế độ BHXH (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lầnTối đa 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định2
2Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng (đối với người có quyết định hoặc giấy chứng nhận chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu hoặc chờ hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP)Tối đa 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định2
3Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tíchTối đa 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định2
4Giải quyết hưởng chế độ tử tuấtTối đa 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định2
5Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.2
6Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.2
7Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo QĐ52/2013/QĐ-TTg30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.2
8Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng (đối với trường hợp người lao động đang đóng BHXH bắt buộc)Tối đa 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định2
9Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng (đối với người đang tham gia BHXH tự nguyện, người bảo lưu thời gian tham gia BHXH)Tối đa 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định2
Đầu tư xây dựng (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thẩm định chủ trương đầu tư xây dựng công trình20 ngày làm việc 3
2Trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
3Trình phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình10 ngày làm việc3
4Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trìnhThời gian thẩm định tối đa 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình. Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tối đa là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định3
TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký mã số thuếBa ngày làm việc3
2Đăng ký hợp tác xã và đăng ký mã số thuếBa ngày làm việc3
Quản lý ngân sách (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản côngKhông quá 30 ngày làm việc3