Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn

Lĩnh vực:Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Khoa học và Công nghệ
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3856868)
Thời gian tiếp nhận:Buổi sáng từ 8h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h30 đến 16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ bảy hàng tuần.
Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (- Thời hạn kiểm tra và trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: 05 ngày làm việc. - Thời hạn hủy bỏ xử lý hồ sơ sau khi tổ chức đề nghị không bổ sung hồ sơ đầy đủ theo quy định kể từ ngày thông báo: 90 ngày - Thời hạn ra quyết định thành lập đoàn đánh giá tại cơ sở: 30 ngày làm việc. - Thời hạn giải quyết sau khi hồ sơ hợp lệ, đầy đủ: 15 ngày làm việc.)
Phí, lệ phí:

Văn bản pháp quy chưa quy định.

Dịch vụ công:Mức độ 4    Đăng ký

 

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của cơ sở

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua đường bưu điện.

- Bước 2: Xử lý hồ sơ và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, Chi cục Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo bằng văn bản cho cơ sở về những nội dung cần bổ sung, hoàn chỉnh.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ,  Chi cục Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ ra quyết định thành lập đoàn đánh giá tại cơ sở.

- Bước 3: Đánh giá tại cơ sở (đối với cơ sở sản xuất hàng đóng gói sẵn).

- Bước 4: Xem xét kết quả đánh giá tại cơ sở

+ Nếu kết quả đánh giá tại cơ sở không đạt yêu cầu quy định, Chi cục thông báo bằng văn bản cho cơ sở đề nghị.

+ Nếu kết quả đánh giá tại cơ sở đạt yêu cầu quy định, Chi cục tiến hành cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn theo quy định.

- Bước 5: Trả kết quả

Giấy Chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn được gửi tới cơ sở đề nghị.

 

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua đường bưu điện.

 

Tên hồ sơMẫu tải về
Đề nghị chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn (theo Mẫu 2.ĐNCN kèm theo TTHC này) (Bản chính)
Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (Bản chính)
Văn bản của người đứng đầu cơ sở quy định các biện pháp kiểm soát về đo lường để bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn (Bản chính)
Hồ sơ kết quả kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, hồ sơ đánh giá kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn, hồ sơ kết quả thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường khác theo quy định (Bản chính)

Số lượng hồ sơ: 01

Cơ sở đáp ứng các điều kiện sau đây được đề nghị chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn của hàng đóng gói sẵn:

* Đối với cơ sở sản xuất

(1) Được thành lập theo quy định của pháp luật.

(2) Có đủ cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu sau đây:

(a) Có đủ phương tiện định lượng hàng đóng gói sẵn (đối với cơ sở sản xuất hàng đóng gói sẵn), phương tiện đo để tự đánh giá sự phù hợp về lượng của hàng đóng gói sẵn (đối với cơ sở thực hiện tự đánh giá sự phù hợp về lượng của hàng đóng gói sẵn); các phương tiện đo được định kỳ kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định;

(b) Có mặt bằng làm việc, điều kiện môi trường và điều kiện khác theo yêu cầu quy định.

(3) Có đủ nhân viên kỹ thuật thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường quy định.

(4) Ban hành và thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường đối với phương tiện đo, phương tiện định lượng, việc thực hiện phép đo (sau đây viết tắt là biện pháp kiểm soát về đo lường) để bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.

(5) Lưu giữ đầy đủ hồ sơ kết quả kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, hồ sơ đánh giá kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn (do cơ sở tự đánh giá hoặc do cơ quan chứng nhận theo quy định được cơ sở thuê thực hiện).

*Đối với cơ sở nhập khẩu

(1) Phải thể hiện dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn nhóm 2.

(2) Ban hành và thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường để bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.

Văn bản quy phạm pháp luậtĐính kèm