Quyết định thanh lý tài sản công

Thông tin chung

Lĩnh vực:Quản lý tài sản công
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp huyện
Nơi tiếp nhận:Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND thành phố, thị xã, huyện.
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:Không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ. (Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.)
Phí, lệ phí:

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày xác định việc đấu giá không thành, cơ quan cấp huyện được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản có trách nhiệm lập 01 bộ hồ sơ trình UBND cấp huyện để Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét ra quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công đối với tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 100 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản (Trừ tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp bao gồm cả quyền sử dụng đất, xe ô tô phục vụ công tác, xe ô tô chuyên dùng).

- Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công hoặc có văn bản yêu cầu tổ chức đấu giá lại.

 

 

 

 

 

 

 

Cách thức thực hiện:

Gửi và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

 

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Văn bản đề nghị thanh lý tài sản công của cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công (trong đó nêu rõ trách nhiệm tổ chức thanh lý tài sản; dự toán chi phí sửa chữa tài sản trong trường hợp xác định việc sửa chữa không hiệu quả) ()
Văn bản đề nghị thanh lý tài sản công của cơ quan quản lý cấp trên (đối với đơn vị dự toán cấp 3) ()
Danh mục tài sản đề nghị thanh lý (chủng loại, số lượng; tình trạng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán; lý do thanh lý) ()
Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị thanh lý tài sản (nếu có) ()

Số lượng hồ sơ: 01

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Luật số 15/2017/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 21/06/2017
Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/12/2017
Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh ban hành ngày 30/03/2018
Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 08/08/2018

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ