Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư)

Thông tin chung

Lĩnh vực:Lâm nghiệp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp huyện
Nơi tiếp nhận:Trung tâm hành chính công huyện
Thời gian tiếp nhận:Buổi sáng từ 8h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h30 đến 16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ bảy hàng tuần.
Thời hạn giải quyết:23 ngày làm việc
Phí, lệ phí:

0

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chủ đầu tư là các tổ chức, đơn vị thuộc huyện quản lý chịu trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh điều chỉnh gửi Trung tâm hành chính công cấp huyện.

- Bước 2: Trung tâm hành chính công cấp huyện tiếp nhận hồ sơ từ các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuyển UBND huyện.

- Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, phòng/ban chức năng của huyện phải tổ chức thẩm định và có báo cáo thẩm định, dự thảo quyết định phê duyệt và trình Chủ tịch UBND huyện, chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt.

- Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đã thẩm định, UBND huyện, cấp xã quyết định phê duyệt điều chỉnh hồ sơ thiết kế và dự toán công trình lâm sinh và trả kết quả cho Trung tâm hành chính công cấp huyện

- Bước 5: Trung tâm hành chính công cấp huyện trả kết quả cho các các tổ chức, đơn vị

 

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  của UBND cấp huyện

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
- Tờ trình đề nghị phê duyệt thiết kế, dự toán theo mẫu số 01 Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT. ()Tải về
- Hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh ()Tải về
Các văn bản có liên quan (quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt dự án đầu tư và các tài liệu khác có liên quan). ()

Số lượng hồ sơ: 5

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Quyết định số 1348 của UBND Tỉnh ban hành ngày 19/06/2017
Nghị định số 23/2006/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 03/03/2006
Nghị định số 136/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2015
Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 30/06/2016

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ