Thống kê dịch vụ công mức độ 3

Đơn vịSố thủ tục
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế392
Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
- - - Sở Công thương62
- - - Sở Giáo dục và Đào tạo33
- - - Sở Giao thông Vận tải15
- - - Sở Kế hoạch và Đầu tư181
- - - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội72
- - - Sở Ngoại vụ4
- - - Sở Nội vụ94
- - - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn35
- - - Sở Tài chính26
- - - Sở Tài nguyên và Môi trường32
- - - Sở Tư pháp28
- - - Sở Văn hóa Thể thao8
- - - Sở Xây dựng24
- - - Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh60
Cấp huyện175
Cấp xã19
Các cơ quan khác
- - - Cơ sở giáo dục3