Thống kê dịch vụ công mức độ 3

Đơn vịSố thủ tục
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế391
Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
- - - Sở Công thương54
- - - Sở Giáo dục và Đào tạo29
- - - Sở Giao thông Vận tải28
- - - Sở Kế hoạch và Đầu tư162
- - - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội94
- - - Sở Ngoại vụ2
- - - Sở Nội vụ93
- - - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn24
- - - Sở Tài chính26
- - - Sở Tài nguyên và Môi trường32
- - - Sở Tư pháp33
- - - Sở Văn hóa Thể thao6
- - - Sở Xây dựng17
- - - Ban Dân tộc2
- - - Sở Du lịch6
- - - Ban quản lý các Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh58
Cấp huyện137
Cấp xã13
Các cơ quan khác
- - - Cơ sở giáo dục2