Các thủ tục mức độ 3 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực Thuỷ sản (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác2 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực An toàn thực phẩm (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm23 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơĐăng ký
2Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầu23 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơĐăng ký
3Cấp lại Giấy chứng nhận cơ đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơĐăng ký
4Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận)5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơĐăng ký
5Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm13 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơĐăng ký
6Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơĐăng ký