Các thủ tục mức độ 2 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực Nông thôn mới (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mớiTrong thời hạn 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của UBND xã), UBND cấp huyện trả lời bằng văn bản cho UBND xã về kết quả thẩm tra, đánh giá cụ thể thực tế mức độ đạt từng tiêu chí của từng xã; nêu rõ lý do xã chưa được đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
2Đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mớiTrong thời hạn 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được đăng ký của UBND huyện, thị xã, thành phố), Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh tham mưu UBND tỉnh trả lời bằng văn bản cho UBND huyện, thị xã, thành phố về kết quả đưa vào kế hoạch thực hiện huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; nêu rõ lý do đối với huyện, thị xã, thành phố chưa được đưa vào kế hoạch thực hiện huyện đạt chuẩn nông thôn mới hoặc thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Lĩnh vực Thú y (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y15 ngày làm việc
Lĩnh vực Thuỷ sản (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Chứng nhận lại thủy sản khai thác02 ngày làm việc
2Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu (trừ giống thủy sản bố mẹ chủ lực)một ngày
3Chứng nhận thủy sản khai thác02 ngày làm việc
4Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời (đối với tàu cá nhập khẩu)03 ngày làm việc