Các thủ tục mức độ 2 thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực Đo đạc và bản đồ (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ- Khi nhận được thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện việc cung cấp ngay trong ngày làm việc. - Nếu khối lượng thông tin, dữ liệu quá lớn mà không thể thực hiện việc cung cấp trong ngày thì Sở Tài nguyên và Môi trường phải thông báo cụ thể về thời gian cung cấp.
Lĩnh vực Môi trường (14 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng)- Tối đa là mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
2Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn)- Tối đa là hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ).
3Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuấtTối đa là ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ).
4Xác nhận Đề án bảo vệ môi trường đơn giản- Tối đa là mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
5Thẩm định, phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết- Tối đa là hai mươi lăm (25) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian Chủ cơ sở hoàn thiện hồ sơ).
6Thẩm định, phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có Phương án bổ sung và Báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)Tối đa là ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian Chủ dự án hoàn thiện hồ sơ).
7Thẩm định, phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có Phương án và Báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)Tối đa là ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian Chủ dự án hoàn thiện hồ sơ).
8Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản- Tối đa là bốn mươi (40) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
9Thẩm định, phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có Phương án bổ sung và Báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)- Tối đa là ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian Chủ dự án hoàn thiện hồ sơ).
10Thẩm định, phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp Phương án và Báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)- Tối đa là ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian Chủ dự án hoàn thiện hồ sơ).
11Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự ánBa mươi ngày làm việc
12Xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường- Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.
13Cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án- Tối đa không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (không tính thời gian chủ dự án hoàn thiện hồ sơ). - Tối đa không quá ba mươi (30) ngày làm việc trong trường hợp phải lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng.
14Thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trườngTối đa là ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian Chủ dự án hoàn thiện hồ sơ).