Các thủ tục mức độ 2 thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực Đất đai (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiệnKhông quy định
2Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ là không quá 50 ngày làm việc.
3Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Lĩnh vực Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thủ tục gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy vănMười lăm ngày (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
2Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy vănNăm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
3Thủ tục cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy vănMười lăm ngày (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Xin đóng cửa mỏ30
2Thẩm định và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản60
3Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản30
4Xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản30
5Xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản30
6Cấp giấy phép khai thác khoáng sản35
Lĩnh vực Tài nguyên nước (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất13
2Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất18
3Hồ sơ cấp lại giấy phép tài nguyên nước15
4Hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước25
5Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước30
Lĩnh vực Đo đạc và bản đồ (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồCung cấp ngay trong ngày làm việc. (Nếu khối lượng thông tin, dữ liệu quá lớn mà không thể thực hiện việc cung cấp trong ngày thì Sở Tài nguyên và Môi trường phải thông báo cụ thể về thời gian cung cấp).
Lĩnh vực Môi trường (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Gia hạn/điều chỉnh Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại30
2Cấp phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại45
3Thẩm định, phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung30
4Thẩm định, phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường30
5Xác nhận việc thực hiện Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết20
6Phê duyệt Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết30
7Xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án20
8Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường30