Các thủ tục mức độ 3 thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực Lao động thương binh và xã hội (27 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục “Đề nghị tặng hoặc truy tặng Huân chương độc lập”05 ngày làm việcĐăng ký
2Thủ tục Đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”03 ngày làm việcĐăng ký
3Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội07 ngày làm việcĐăng ký
4Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân05 ngày làm việcĐăng ký
5Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân07 ngày làm việcĐăng ký
6Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân07 ngày làm việcĐăng ký
7Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân07 ngày làm việcĐăng ký
8Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân07 ngày làm việcĐăng ký
9Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến03 ngày làm việcĐăng ký
10Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến03 ngày làm việcĐăng ký
11Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia05 ngày làm việcĐăng ký
12Thẩm định xếp hạng các cơ sở dạy nghề05 ngày làm việcĐăng ký
13Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động07 ngày làm việcĐăng ký
14Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III)05 ngày làm việcĐăng ký
15Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu05 ngày làm việcĐăng ký
16Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài07 ngày làm việcĐăng ký
17Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (trong cùng một tỉnh, thành phố với trụ sở chính của trường trung cấp)07 ngày làm việcĐăng ký
18Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (tại các tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của trường trung cấp)07 ngày làm việcĐăng ký
19Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài07 ngày làm việcĐăng ký
20Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh02 ngày làm việcĐăng ký
21Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn05 ngày làm việcĐăng ký
22Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh05 ngày làm việcĐăng ký
23Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh04 ngày làm việcĐăng ký
24Thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh04 ngày làm việcĐăng ký
25Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh05 ngày làm việcĐăng ký
26Công nhận trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận07 ngày làm việcĐăng ký
27Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài07 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo (32 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia07 ngày làm việcĐăng ký
2Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục07 ngày làm việcĐăng ký
3Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học05 ngày làm việcĐăng ký
4Thành lập, cho phép trung tâm tin học, ngoại ngữ05 ngày làm việcĐăng ký
5Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường phổ thông trung học)05 ngày làm việcĐăng ký
6Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông07 ngày làm việcĐăng ký
7Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục07 ngày làm việcĐăng ký
8Công nhận huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ07 ngày làm việcĐăng ký
9Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận07 ngày làm việcĐăng ký
10Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục07 ngày làm việcĐăng ký
11Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục không vì lợi nhuận07 ngày làm việcĐăng ký
12Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục07 ngày làm việcĐăng ký
13Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia07 ngày làm việcĐăng ký
14Công nhận trường Trung học phổ thông (THPT) đạt chuẩn quốc gia07 ngày làm việcĐăng ký
15Công nhận trường Trung học sơ sở đạt chuẩn quốc gia07 ngày làm việcĐăng ký
16Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia05 ngày làm việcĐăng ký
17Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú07 ngày làm việcĐăng ký
18Giải thể trường trung học phổ thông chuyên05 ngày làm việcĐăng ký
19Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên07 ngày làm việcĐăng ký
20Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)05 ngày làm việcĐăng ký
21Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú07 ngày làm việcĐăng ký
22Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu)05 ngày làm việcĐăng ký
23Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên07 ngày làm việcĐăng ký
24Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số03 ngày làm việcĐăng ký
25Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam07 ngày làm việcĐăng ký
26Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam07 ngày làm việcĐăng ký
27Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục07 ngày làm việcĐăng ký
28Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp)05 ngày làm việcĐăng ký
29Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh03 ngày làm việcĐăng ký
30Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học)05 ngày làm việcĐăng ký
31Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm07 ngày làm việcĐăng ký
32Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục07 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Văn hóa thể thao (22 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)05 ngày làm việcĐăng ký
2Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)07 ngày làm việcĐăng ký
3Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)07 ngày làm việcĐăng ký
4Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thầm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)07 ngày làm việcĐăng ký
5Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)05 ngày làm việcĐăng ký
6Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)07 ngày làm việcĐăng ký
7Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam05 ngày làm việcĐăng ký
8Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam05 ngày làm việcĐăng ký
9Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam05 ngày làm việcĐăng ký
10Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”05 ngày làm việcĐăng ký
11Cấp giấy phép tổ chức lễ hội07 ngày làm việcĐăng ký
12Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu03 ngày làm việcĐăng ký
13Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương05 ngày làm việcĐăng ký
14Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương03 ngày làm việcĐăng ký
15Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)03 ngày làm việcĐăng ký
16Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang03 ngày làm việcĐăng ký
17Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)03 ngày làm việcĐăng ký
18Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng03 ngày làm việcĐăng ký
19Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật07 ngày làm việcĐăng ký
20Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích07 ngày làm việcĐăng ký
21Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp03 ngày làm việcĐăng ký
22Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập07 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Dân tộc (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số05 ngày làm việcĐăng ký
2Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số05 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Khoa học công nghệ - Thông tin truyền thông (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cho phép họp báo (nước ngoài)01 ngàyĐăng ký
2Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài02 ngàyĐăng ký
3Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam07 ngàyĐăng ký
4Hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ07 ngày làm việcĐăng ký
5Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ07 ngày làm việcĐăng ký
6Hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ07 ngày làm việcĐăng ký
7Hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ07 ngày làm việcĐăng ký
8Mua sáng chế, sáng kiến07 ngày làm việcĐăng ký
9Hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu07 ngày làm việcĐăng ký
10Công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu07 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Ngoại vụ (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục cho phép tổ chức hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Do cơ quan, tổ chức Việt Nam tổ chức)3 ngàyĐăng ký
2Thủ tục xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh3 ngàyĐăng ký
3Cho phép tổ chức hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do cơ quan, tổ chức nước ngoài tổ chức05 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Nội vụ (61 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Khen thưởng đột xuất5 ngàyĐăng ký
2Khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân5 ngàyĐăng ký
3Khen thưởng đối ngoại5 ngàyĐăng ký
4Khen thưởng theo chuyên đề5 ngàyĐăng ký
5Khen thưởng hàng năm (không tính danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh)5 ngàyĐăng ký
6Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo5 ngàyĐăng ký
7Thành lập tổ chức thanh niên xung phong tỉnh5 ngàyĐăng ký
8Giải thể tổ chức thanh niên xung phong tỉnh5 ngàyĐăng ký
9Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh7 ngàyĐăng ký
10Đề nghị tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngàyĐăng ký
11Đề nghị đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngàyĐăng ký
12Đề nghị hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngàyĐăng ký
13Đề nghị hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ đối với quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngàyĐăng ký
14Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)05 ngày làm việcĐăng ký
15Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ sửa đổi, bổ sung quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngàyĐăng ký
16Công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh (đối với quỹ có thời gian hoạt động trên 01 nhiệm kỳ)5 ngàyĐăng ký
17Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh (đối với quỹ mới thành lập)5 ngàyĐăng ký
18Đề nghị cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngàyĐăng ký
19Thủ tục cho phép hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện đặt văn phòng đại diện5 ngàyĐăng ký
20Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện5 ngàyĐăng ký
21Tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh5 ngàyĐăng ký
22Thủ tục đổi tên hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện05 ngày làm việcĐăng ký
23Đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện5 ngàyĐăng ký
24Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện3 ngàyĐăng ký
25Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện3 ngàyĐăng ký
26Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân tỉnh2 ngàyĐăng ký
27Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân tỉnh5 ngày lĐăng ký
28Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân tỉnh5 ngàyĐăng ký
29Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân tỉnh5 ngàyĐăng ký
30Thủ tục giải thể, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập5 ngàyĐăng ký
31Thủ tục thành lập đơn vị sự nghiệp công lập5 ngàyĐăng ký
32Thủ tục thi nâng ngạch công chức5 ngàyĐăng ký
33Thủ tục tuyển dụng công chức07 ngày làm việcĐăng ký
34Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh5 ngàyĐăng ký
35Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh05 ngàyĐăng ký
36Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh theo chuyên đề5 ngàyĐăng ký
37Thủ tục giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập)20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
38Thủ tục tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhậpTrong 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
39Thủ tục thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
40Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
41Thủ tục sáp nhập, chia tách giáo dục thường xuyên05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
42Thủ tục cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
43Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
44Thủ tục giải thể trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
45Thủ tục sáp nhập, chia tách trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
46Thủ tục cho phép trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp hoạt động trở lại05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
47Thủ tục thành lập trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
48Thủ tục đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnh theo quy định của hiến chương5Đăng ký
49Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh5Đăng ký
50Thủ tục thông báo về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh (thuộc thẩm quyền tiếp nhận của 02 cơ quan)7Đăng ký
51Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh5Đăng ký
52Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh5Đăng ký
53Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh5Đăng ký
54Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh5Đăng ký
55Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnh5Đăng ký
56Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở tỉnh5Đăng ký
57Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam5Đăng ký
58Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xoá án tích5Đăng ký
59Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh07Đăng ký
60Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnh05Đăng ký
61Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnh07Đăng ký
Lĩnh vực Tư pháp (19 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thôi quốc tịch Việt Nam7 ngàyĐăng ký
2Trở lại quốc tịch Việt Nam7 ngàyĐăng ký
3Nhập quốc tịch Việt Nam7 ngàyĐăng ký
4Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong trường hợp con riêng, cháu ruột, người nước ngoài đang làm việc, học tập ở Việt Nam từ 12 tháng trở lên5 ngàyĐăng ký
5Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong trường hợp trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt5 ngàyĐăng ký
6Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong trường hợp thông qua thủ tục giới thiệu trẻ em5 ngàyĐăng ký
7Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi5 ngàyĐăng ký
8Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài2 ngàyĐăng ký
9Thành lập Hội công chứng viên7 ngàyĐăng ký
10Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập5 ngàyĐăng ký
11Chuyển nhượng Văn phòng công chứng7 ngàyĐăng ký
12Sáp nhập Văn phòng công chứng7 ngàyĐăng ký
13Hợp nhất Văn phòng công chứng7 ngàyĐăng ký
14Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp tỉnh)2 ngàyĐăng ký
15Công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp tỉnh)2 ngàyĐăng ký
16Thành lập Văn phòng công chứng5 ngàyĐăng ký
17Cho phép chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp5 ngàyĐăng ký
18Cho phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp7 ngàyĐăng ký
19Cấp phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp7 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Giao thông (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cho ý kiến dự án xây dựng công trình đảm bảo an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương (thuộc thẩm quyền UBND tỉnh).05 ngàyĐăng ký
2Công bố hạn chế giao thông trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương03 ngàyĐăng ký
3Công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương2 ngàyĐăng ký
4Công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa5 ngàyĐăng ký
5Chấp thuận đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ đang khai thác05 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Nông nghiệp (40 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới05 ngàyĐăng ký
2Đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới02 ngàyĐăng ký
3Công nhận làng nghề truyền thống5 ngàyĐăng ký
4Công nhận làng nghề5 ngàyĐăng ký
5Công nhận nghề truyền thống5 ngàyĐăng ký
6Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh5 ngàyĐăng ký
7Cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh5 ngàyĐăng ký
8Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.04 ngàyĐăng ký
9Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ của UBND tỉnh.02 ngàyĐăng ký
10Cấp giấy phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh05 ngàyĐăng ký
11Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh05 ngàyĐăng ký
12Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh05 ngàyĐăng ký
13Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh02 ngàyĐăng ký
14Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh05 ngàyĐăng ký
15Cho thuê rừng đối với tổ chức03 ngàyĐăng ký
16Giao rừng đối với các tổ chức03 ngàyĐăng ký
17Phê duyệt thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh (chủ rừng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài)5 ngàyĐăng ký
18Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác07 ngàyĐăng ký
19Miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với tổ chức, cá nhân sử dụng DVMTR nằm trong phạm vi 01 tỉnh)04 ngàyĐăng ký
20Thẩm định, phê duyệt báo cáo xác định vừng đệm khu rừng đặc dụng và khu bảo tổn biển thuộc địa phương quản lý07 ngàyĐăng ký
21Thẩm định, phê duyệt đề án thành lập Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý)07 ngàyĐăng ký
22Thẩm định, phê duyệt Quy hoạch khu rừng đặc dụng do địa phương quản lý07 ngàyĐăng ký
23Thẩm định, phê duyệt Quy hoạch rừng đặc dụng cấp tỉnh07 ngàyĐăng ký
24Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích đối với khu rừng đặc dụng do UBND tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý07 ngàyĐăng ký
25Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do UBND tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý07 ngàyĐăng ký
26Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh giảm diện tích đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý07 ngàyĐăng ký
27Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng lập, tổ chức thực hiện hoặc liên kết với các đối tác đầu tư để thực hiện các phương án chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với khu rừng thuộc địa phương quản lý07 ngàyĐăng ký
28Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng lập, tổ chức hoặc liên kết với tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý07 ngàyĐăng ký
29Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng cho tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý07 ngàyĐăng ký
30Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư vùng đệm đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý07 ngàyĐăng ký
31Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích khu rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý07 ngàyĐăng ký
32Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ thành lập thuộc địa phương quản lý07 ngàyĐăng ký
33Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với tổ chức03 ngàyĐăng ký
34Chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loại rừng đối với những khu rừng do UBND cấp tỉnh xác lập03 ngàyĐăng ký
35Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: nuôi trồng thủy sản; Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh03 ngàyĐăng ký
36Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh03 ngàyĐăng ký
37Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Trồng cây lâu năm; Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh02 ngàyĐăng ký
38Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh03 ngàyĐăng ký
39Phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn UBND tỉnh quản lý07 ngày làm việcĐăng ký
40Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh quản lý07 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Tài chính (19 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của UBND tỉnhNăm ngày làm việcĐăng ký
2Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hộiBảy ngày làm việcĐăng ký
3Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự ánBảy ngày làm việcĐăng ký
4Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúcBảy ngày làm việcĐăng ký
5Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoạiBảy ngày làm việcĐăng ký
6Quyết định tiêu huỷ tài sản côngBảy ngày làm việcĐăng ký
7Quyết định thanh lý tài sản côngBảy ngày làm việcĐăng ký
8Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản côngBảy ngày làm việcĐăng ký
9Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủBảy ngày làm việcĐăng ký
10Quyết định bán tài sản côngBảy ngày làm việcĐăng ký
11Quyết định điều chuyển tài sản côngbảy ngày làm việcĐăng ký
12Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản côngbảy ngày làm việcĐăng ký
13Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nướcbảy ngày làm việcĐăng ký
14Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tưbảy ngày làm việcĐăng ký
15Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản côngbảy ngày làm việcĐăng ký
16Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vịbảy ngày làm việcĐăng ký
17Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tưbảy ngày làm việcĐăng ký
18Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành - Dự án nhóm B07 ngàyĐăng ký
19Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành - Dự án nhóm A07 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Y tế (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc đối với các cơ sở khám, chữa bệnh (đơn vị) công lập địa phương trực thuộc UBND tỉnh/ tỉnh phố05 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường (45 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.03 ngàyĐăng ký
2Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn02 ngàyĐăng ký
3Thủ tục cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn03 ngàyĐăng ký
4Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước5 ngàyĐăng ký
5Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi07 ngàyĐăng ký
6Lấy ý kiến UBND cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh07 ngàyĐăng ký
7Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ03 ngàyĐăng ký
8Cấp lại giấy phép tài nguyên nước03 ngàyĐăng ký
9Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác5 ngàyĐăng ký
10Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm; Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ ngày đêm5 ngàyĐăng ký
11Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm5 ngàyĐăng ký
12Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm5 ngàyĐăng ký
13Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ03 ngàyĐăng ký
14Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác5 ngàyĐăng ký
15Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2 m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm; Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000 m3/ngày đêm5 ngàyĐăng ký
16Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm5 ngàyĐăng ký
17Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm5 ngàyĐăng ký
18Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ03 ngàyĐăng ký
19Thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản5 ngàyĐăng ký
20Thủ tục trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản5 ngàyĐăng ký
21Thủ tục gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản5 ngàyĐăng ký
22Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản5 ngàyĐăng ký
23Thủ tục trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản5 ngàyĐăng ký
24Thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản5 ngàyĐăng ký
25Thủ tục gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản5 ngàyĐăng ký
26Thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản5 ngàyĐăng ký
27Thủ tục phê duyệt trữ lượng khoáng sản5 ngàyĐăng ký
28Thủ tục trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản5 ngàyĐăng ký
29Thủ tục chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản5 ngàyĐăng ký
30Thủ tục gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản05 ngàyĐăng ký
31Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản5 ngàyĐăng ký
32Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai khoáng sản thác5 ngàyĐăng ký
33Thủ tục cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản5 ngàyĐăng ký
34Thủ tục tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản5 ngàyĐăng ký
35Thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt5 ngàyĐăng ký
36Thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản5 ngàyĐăng ký
37Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức5 ngàyĐăng ký
38Thủ tục điều chỉnh diện tích giao đất, thuê đất5 ngàyĐăng ký
39Thủ tục gia hạn sử dụng đất1 ngàyĐăng ký
40Thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức đang sử dụng đất5 ngàyĐăng ký
41Thủ tục cho thuê đất đối với trường hợp bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm5 ngàyĐăng ký
42Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao5 ngàyĐăng ký
43Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài5 ngàyĐăng ký
44Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài5 ngàyĐăng ký
45Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng5 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Xây dựng (21 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt07 ngàyĐăng ký
2Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh07 ngàyĐăng ký
3Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh07 ngàyĐăng ký
4Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư07 ngàyĐăng ký
5Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin03 ngàyĐăng ký
6Đăng ký công bố thông tin nguời giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động07 ngàyĐăng ký
7Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng5 ngàyĐăng ký
8Thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước07 ngàyĐăng ký
9Thủ tục cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước07 ngàyĐăng ký
10Thủ tục cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước07 ngàyĐăng ký
11Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh5 ngàyĐăng ký
12Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp chỉ định chủ đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP07 ngàyĐăng ký
13Thủ tục đề nghị UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP07 ngàyĐăng ký
14Thủ tục đề nghị UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP07 ngàyĐăng ký
15Thẩm định, phê duyệt Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng5 ngàyĐăng ký
16Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch đô thị (gồm quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)07 ngàyĐăng ký
17Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch khu chức năng đặc thù (gồm quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)07 ngàyĐăng ký
18Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch vùng07 ngàyĐăng ký
19Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị (gồm quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)07 ngàyĐăng ký
20Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch khu chức năng đặc thù (gồm quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)5 ngàyĐăng ký
21Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch vùng5 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Kế hoạch Đầu tư (44 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Xác nhận chuyên gia07 ngàyĐăng ký
2Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản07 ngàyĐăng ký
3Quyết định chủ trương đầu tư dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản07 ngàyĐăng ký
4Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản07 ngàyĐăng ký
5Đề xuất và lựa chọn Đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ07 ngàyĐăng ký
6Cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ05Đăng ký
7Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu5 ngàyĐăng ký
8Trình phê duyệt điều chỉnh dự án, thiết kế thi công và dự toán5 ngàyĐăng ký
9Trình phê duyệt dự án5 ngàyĐăng ký
10Thẩm định thiết kế thi công và dự toán5 ngàyĐăng ký
11Thẩm định chủ trương đầu tư dự án5 ngàyĐăng ký
12Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình07 ngàyĐăng ký
13Phê duyệt điều chỉnh dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật07 ngàyĐăng ký
14Phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật07 ngàyĐăng ký
15Thẩm định chủ trương đầu tư dự án07 ngàyĐăng ký
16Tiếp nhận dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ5 ngàyĐăng ký
17Tiếp nhận dự án nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh5 ngàyĐăng ký
18Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư07 ngàyĐăng ký
19Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh)05 ngàyĐăng ký
20Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh)5 ngàyĐăng ký
21Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư5 ngày làm việcĐăng ký
22Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư07 ngàyĐăng ký
23Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư07 ngàyĐăng ký
24Thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển07 ngàyĐăng ký
25Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi07 ngàyĐăng ký
26Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án07 ngàyĐăng ký
27Chuyển nhượng dự án đầu tư (Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh)5 ngàyĐăng ký
28Chuyển nhượng dự án đầu tư (Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ)07 ngàyĐăng ký
29Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ5 ngàyĐăng ký
30Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh05 ngàyĐăng ký
31Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc Hội07 ngàyĐăng ký
32Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ07 ngàyĐăng ký
33Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư07 ngàyĐăng ký
34Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh07 ngàyĐăng ký
35Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư5 ngàyĐăng ký
36Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư5 ngàyĐăng ký
37Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)5 ngàyĐăng ký
38Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)5 ngày làm việcĐăng ký
39Quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)5 ngày làm việcĐăng ký
40Giải thể công ty TNHH một thành viên07 ngàyĐăng ký
41Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên01Đăng ký
42Chia, tách công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý07 ngàyĐăng ký
43Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh quyết định thành lập, hoặc được giao quản lý07 ngàyĐăng ký
44Thành lập công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh quyết định thành lập5 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Luật sư (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Giải thể Đoàn luật sưKhông quy địnhĐăng ký
2Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư07 ngày làm việcĐăng ký
3Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư07 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Giám định tư pháp (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Miễn nhiệm giám định viên tư pháp10 ngàyĐăng ký
2Bổ nhiệm giám định viên tư pháp20 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu30 ngàyĐăng ký
2Thủ tục Xử lý đơn thư10 ngàyĐăng ký
3Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần hai30 ngàyĐăng ký
4Thủ tục Giải quyết tố cáo60 ngàyĐăng ký
5Thủ tục Tiếp công dân1 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Du lịch (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục Công nhận điểm du lịch10 ngày kể từ ngày nhận được kết quả thẩm địnhĐăng ký