Các thủ tục mức độ 1 thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực Nhóm thủ tục tiếp nhận một cửa (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thành lập, kiện toàn, thay đổi thành viên của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh07 ngày làm việc