Các thủ tục mức độ 2 thuộc Sở Tư pháp

Lĩnh vực Hộ tịch (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịchNgay trong ngày
Lĩnh vực Quốc tịch (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
2Thôi quốc tịch Việt Nam70 ngày làm việc
3Thủ tục nhập Quốc tịch Việt Nam cho người Lào được phép cư trú tại các huyện của Việt Nam tiếp giáp với Lào55 ngày (thời gian thực tế giải quyết hồ sơ tại các cơ quan có thẩm quyền)
4Xác nhận có quốc tịch Việt Nam05 làm việc hoặc 15 ngày làm việc, tùy trường hợp
5Trở lại quốc tịch Việt Nam85 ngày làm việc
6Nhập quốc tịch Việt Nam125 ngày làm việc
Lĩnh vực Nuôi con nuôi (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thủ tục Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi- Thời gian Cục Con nuôi thẩm định hồ sơ của người nhận con nuôi: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, hồ sơ đã được nộp lệ phí theo quy định. - Thời gian Cục Con nuôi kiểm tra kết quả giải quyết việc nuôi con nuôi theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 28: 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả giải quyết việc nuôi con nuôi của Sở Tư pháp. - Thời gian Cục Con nuôi thông báo cho Sở Tư pháp: 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người nhận con nuôi thường trú thông báo về sự đồng ý của người nhận con nuôi đối với trẻ em được giải quyết cho làm con nuôi, xác nhận trẻ em được nhập cảnh và thường trú tại nước mà trẻ em được nhận làm con nuôi. - Thời gian Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định cho trẻ em làm con nuôi người nước ngoài: 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Tư pháp trình.
2Thủ tục Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng- Thời gian Cục Con nuôi kiểm tra, thẩm định hồ sơ của người nước ngoài nhận trẻ em làm con nuôi: 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, hồ sơ đã được nộp lệ phí. - Thời gian cơ quan chủ quản cho ý kiến gửi Sở Tư pháp: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. - Thời gian cơ quan công an cấp tỉnh xác minh nguồn gốc trẻ em đối với trẻ em bị bỏ rơi: 30 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp. - Thời gian Sở Tư pháp giới thiệu trẻ em làm con nuôi: 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ của người nhận con nuôi. - Thời gian Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có ý kiến đối với việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi (đối với trẻ em thuộc diện thông qua thủ tục giới thiệu): 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Tư pháp trình. - Thời gian Cục Con nuôi kiểm tra kết quả giải quyết việc nuôi con nuôi theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 28 và khoản 3 Điều 36 Luật nuôi con nuôi: 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả giải quyết việc nuôi con nuôi của Sở Tư pháp. - Thời gian Cục Con nuôi thông báo cho Sở Tư pháp: 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người nhận con nuôi thường trú thông báo về sự đồng ý của người nhận con nuôi đối với trẻ em được giải quyết cho làm con nuôi, xác nhận trẻ em được nhập cảnh và thường trú tại nước mà trẻ em được nhận làm con nuôi. - Thời gian Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định cho trẻ em làm con nuôi người nước ngoài: 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Tư pháp trình.
3Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong trường hợp trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt
4Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài05 ngày làm việc
5Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi20 ngày
6Xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi30 ngày
Lĩnh vực Luật sư (17 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sưTrong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả Đại hội.
2Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường, phương án xây dựng nhân sự Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sưSở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Đoàn luật sư. Liên đoàn luật sư Việt Nam có ý kiến bằng văn bản về Đề án tổ chức Đại hội; phương án xây dựng nhân sự Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật (nếu có) gửi Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến của Liên đoàn luật sư Việt Nam và kết quả thẩm định của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung Đề án tổ chức Đại hội.
3Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn đào tạo nghề luật sư, miễn tập sự hành nghề luật sưTrong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trong trường hợp cần thiết thì tiến hành xác minh tính hợp pháp của hồ sơ và có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi Bộ Tư pháp. Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư.
4Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sưTrong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp kèm theo bản xác nhận người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư có đủ tiêu chuẩn luật sư theo quy định của Luật luật sư. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trong trường hợp cần thiết thì tiến hành xác minh tính hợp pháp của hồ sơ và có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi Bộ Tư pháp. Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư.
5Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài07 ngày làm việc
6Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật07 ngày làm việc
7Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh07 ngày làm việc
8Sáp nhập công ty luật10 ngày làm việc
9Hợp nhất công ty luật10 ngày làm việc
10Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài05 ngày làm việc
11Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài10 ngày làm việc
12Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư07 ngày làm việc
13Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh05 ngày làm việc
14Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên05 ngày làm việc
15Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư05 ngày làm việc
16Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư10 ngày làm việc
17Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động hoặc Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc tất cả các thành viên của công ty luật hợp danh, thành viên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư07 ngày làm việc
Lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhânKhông quy định
2Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sảnKhông quy định
3Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân07 ngày làm việc
Lĩnh vực Công chứng (29 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Cấp bản sao văn bản công chứng02 ngày làm việc
2Công chứng bản dịch02 ngày làm việc
3Nhận lưu giữ di chúcTrong ngày làm việc
4Công chứng văn bản từ chối nhận di sản02 ngày làm việc
5Công chứng văn bản khai nhận di sản02 ngày làm việc
6Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản02 ngày làm việc
7Công chứng di chúc02 ngày làm việc
8Công chứng hợp đồng ủy quyền02 ngày làm việc
9Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản02 ngày làm việc
10Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch02 ngày làm việc
11Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng02 ngày làm việc
12Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn02 ngày làm việc
13Thành lập Văn phòng công chứng20 ngày
14Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng07 ngày làm việc
15Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)15 ngày làm việc
16Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên10 ngày làm việc
17Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng07 ngày làm việc
18Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập07 ngày làm việc
19Cấp lại Thẻ công chứng viên05 ngày làm việc
20Bổ nhiệm lại công chứng viên40 ngày
21Thành lập Hội công chứng viên45 ngày
22Chuyển nhượng Văn phòng công chứng35 ngày
23Sáp nhập Văn phòng công chứng35 ngày
24Hợp nhất Văn phòng công chứng35 ngày
25Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứngkhông quy đinh
26Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác07 ngày làm việc
27Đăng ký tập sự hành nghề công chứng07 ngày làm việc
28Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn nhiệm)30 ngày
29Bổ nhiệm công chứng viên40 ngày
Lĩnh vực Chứng thực (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)trong ngày
2Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhậntrong ngày
Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý- Đối với người đứng đầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại; - Đối với Giám đốc Sở Tư pháp: 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.
2Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lýNgay sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, người tiếp nhận yêu cầu phải kiểm tra các nội dung có liên quan đến yêu cầu trợ giúp pháp lý và trả lời ngay cho người yêu cầu về việc hồ sơ đủ điều kiện để thụ lý hoặc phải bổ sung giấy tờ, tài liệu có liên quan.
3Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý.
4Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lýNgay sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
5Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
6Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
7Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
8Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
9Thủ tục chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
10Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.
11Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, Tổ đánh giá tổ chức phải hoàn thành việc đánh giá. Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian đánh giá nhưng không quá 05 ngày làm việc. - Sở Tư pháp có trách nhiệm thông báo kết quả lựa chọn đến các tổ chức đã nộp hồ sơ. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, tổ chức được lựa chọn có trách nhiệm ký hợp đồng với Sở Tư pháp.
12Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, Tổ đánh giá luật sư phải hoàn thành việc đánh giá. Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian đánh giá nhưng không quá 05 ngày làm việc. - Trung tâm có trách nhiệm thông báo kết quả lựa chọn đến các luật sư đã nộp hồ sơ. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo, luật sư được lựa chọn có trách nhiệm ký hợp đồng với Trung tâm.
Lĩnh vực Bồi thường nhà nước (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại- Trong trường hợp người yêu cầu bồi thường nộp hồ sơ trực tiếp, cơ quan giải quyết bồi thường tiếp nhận hồ sơ, ghi vào sổ nhận hồ sơ và cấp giấy xác nhận đã nhận hồ sơ cho người yêu cầu bồi thường. Trường hợp hồ sơ được gửi qua dịch vụ bưu chính thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan giải quyết bồi thường phải thông báo bằng văn bản về việc nhận hồ sơ cho người yêu cầu bồi thường. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường có thể yêu cầu người yêu cầu bồi thường bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 41 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường, người yêu cầu bồi thường phải bổ sung hồ sơ. Khoảng thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định của Bộ luật dân sự không tính vào thời hạn quy định tại khoản này. - Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 41 (Luât Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017), cơ quan giải quyết bồi thường phải thụ lý hồ sơ và vào sổ thụ lý. - Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý hồ sơ, cơ quan giải quyết bồi thường phải cử người giải quyết bồi thường. - Trường hợp, người yêu cầu bồi thường đề nghị tạm ứng kinh phí bồi thường theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 41 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017, cơ quan giải quyết bồi thường tiến hành tạm ứng kinh phí bồi thường đối với những thiệt hại quy định tại khoản 1 Điều 44 Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017. Cụ thể, thời hạn thực hiện tạm ứng kinh phí bồi thường được thực hiện như sau: (1) Ngay sau khi thụ lý hồ sơ, người giải quyết bồi thường có trách nhiệm xác định giá trị các thiệt hại quy định tại khoản 1 Điều 44 Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 và đề xuất Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường việc tạm ứng kinh phí bồi thường và mức tạm ứng cho người yêu cầu bồi thường; (2) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề xuất, nếu còn dự toán quản lý hành chính được cấp có thẩm quyền giao, cơ quan giải quyết bồi thường phải hoàn thành việc tạm ứng kinh phí và chi trả cho người yêu cầu bồi thường. Trường hợp không còn đủ dự toán quản lý hành chính được cấp có thẩm quyền giao, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề xuất, Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường có văn bản đề nghị cơ quan tài chính có thẩm quyền tạm ứng kinh phí để chi trả cho người yêu cầu bồi thường. Cơ quan tài chính có trách nhiệm cấp kinh phí cho cơ quan giải quyết bồi thường trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, cơ quan tài chính có thẩm quyền có trách nhiệm cấp kinh phí cho cơ quan giải quyết bồi thường. Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường quyết định mức tạm ứng cho người yêu cầu bồi thường nhưng không dưới 50% giá trị các thiệt hại quy định tại khoản 1 Điều 44 Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017. - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ, người giải quyết bồi thường phải hoàn thành việc xác minh thiệt hại. Trường hợp vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn xác minh thiệt hại là 30 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ. Thời hạn xác minh thiệt hại có thể được kéo dài theo thỏa thuận giữa người yêu cầu bồi thường và người giải quyết bồi thường nhưng tối đa là 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn quy định tại khoản này. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc xác minh thiệt hại, người giải quyết bồi thường phải hoàn thành báo cáo xác minh thiệt hại làm căn cứ để thương lượng việc bồi thường. - Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành báo cáo xác minh thiệt hại, cơ quan giải quyết bồi thường phải tiến hành thương lượng việc bồi thường. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tiến hành thương lượng, việc thương lượng phải được hoàn thành. Trường hợp vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn thương lượng tối đa là 15 ngày. Thời hạn thương lượng có thể được kéo dài theo thỏa thuận giữa người yêu cầu bồi thường và người giải quyết bồi thường nhưng tối đa là 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn quy định tại khoản này. - Ngay sau khi có biên bản kết quả thương lượng thành, Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường ra quyết định giải quyết bồi thường và trao cho người yêu cầu bồi thường tại buổi thương lượng. Trường hợp người yêu cầu bồi thường không nhận quyết định giải quyết bồi thường thì người giải quyết bồi thường lập biên bản về việc không nhận quyết định. Biên bản phải có chữ ký của đại diện các cơ quan tham gia thương lượng. Biên bản phải nêu rõ hậu quả pháp lý của việc không nhận quyết định giải quyết bồi thường theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 51 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017. Cơ quan giải quyết bồi thường phải gửi cho người yêu cầu bồi thường trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản.
2Thủ tục xác định cơ quan giải quyết bồi thường05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
3Thủ tục phục hồi danh dự15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản có ý kiến đồng ý của người bị thiệt hại hoặc yêu cầu của người bị thiệt hại về việc phục hồi danh dự.
Lĩnh vực Tư vấn pháp luật (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật07 ngày làm việc
2Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật05 ngày làm việc
Lĩnh vực Trọng tài thương mại (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam10 ngày làm việc
2Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài10 ngày làm việc
3Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tàiKhông quy định
Lĩnh vực Giám định tư pháp (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp17 ngày làm việc
2Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp45 ngày
3Đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư pháp30 ngày
4Cấp phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp30 ngày