Các thủ tục mức độ 1 thuộc Ban quản lý các Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh

Lĩnh vực Tài nguyên nước (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
2Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt
3Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất
4Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất
5Cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt
6Cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất- 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đối với công trình có lưu lượng khai thác từ 200m3/ngày.đêm trở lên; - 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đối với công trình có lưu lượng khai thác dưới 200m3/ngày.đêm; - 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đối với công trình khai thác đang hoạt động;
7Cấp phép thăm dò nước dưới đất