Các thủ tục mức độ 2 thuộc Cấp xã

Lĩnh vực Hộ tịch (23 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi07 ngày làm việc
2Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi10 ngày làm việc
3Cấp bản sao trích lục hộ tịchNgay trong ngày
4Đăng ký lại khai tử05 ngày làm việc
5Đăng ký lại kết hôn05 ngày làm việc
6Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân05 ngày làm việc
7Đăng ký lại khai sinh05 ngày làm việc
8Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân03 ngày làm việc
9Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịchTùy nội dung
10Đăng ký chấm dứt giám hộ02 ngày làm việc
11Đăng ký giám hộ03 ngày làm việc
12Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giớiNgay trong ngày
13Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới07 ngày làm việc
14Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới03 ngày làm việc
15Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giớiNgay trong ngày
16Đăng ký khai tử lưu động05 ngày làm việc
17Đăng ký kết hôn lưu động05 ngày làm việc
18Đăng ký khai sinh lưu động05 ngày làm việc
19Đăng ký khai tửNgay trong ngày
20Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con03 ngày làm việc
21Đăng ký nhận cha, mẹ, con03 ngày làm việc
22Đăng ký kết hônNgay trong ngày
23Đăng ký khai sinhNgay trong ngày
Lĩnh vực Chứng thực (11 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở02 ngày làm việc
2Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở02 ngày làm việc
3Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản02 ngày làm việc
4Thủ tục chứng thực di chúc02 ngày làm việc
5Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thựcNgay trong ngày.
6Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịchNgay trong ngày.
7Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịchNgay trong ngày.
8Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở02 ngày làm việc
9Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)Ngay trong ngày.
10Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnNgay trong ngày.
11Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốcNgay trong ngày.
Lĩnh vực Nuôi con nuôi (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước30 ngày
2Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi30 ngày
3Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước05 ngày làm việc
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luậtTrong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của công chức tư pháp - hộ tịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ra quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật.
2Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luậtTrong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách đề nghị công nhận tuyên truyền viên pháp luật của công chức tư pháp - hộ tịch.
Lĩnh vực Bồi thường nhà nước (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại- Trong trường hợp người yêu cầu bồi thường nộp hồ sơ trực tiếp, cơ quan giải quyết bồi thường tiếp nhận hồ sơ, ghi vào sổ nhận hồ sơ và cấp giấy xác nhận đã nhận hồ sơ cho người yêu cầu bồi thường. Trường hợp hồ sơ được gửi qua dịch vụ bưu chính thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan giải quyết bồi thường phải thông báo bằng văn bản về việc nhận hồ sơ cho người yêu cầu bồi thường. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường có thể yêu cầu người yêu cầu bồi thường bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường, người yêu cầu bồi thường phải bổ sung hồ sơ. Khoảng thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định của Bộ luật Dân sự không tính vào thời hạn quy định tại khoản này. - Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 41 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 (Luât Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017), cơ quan giải quyết bồi thường phải thụ lý hồ sơ và vào sổ thụ lý. - Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý hồ sơ, cơ quan giải quyết bồi thường phải cử người giải quyết bồi thường. - Trường hợp, người yêu cầu bồi thường đề nghị tạm ứng kinh phí bồi thường theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 41 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017, cơ quan giải quyết bồi thường tiến hành tạm ứng kinh phí bồi thường đối với những thiệt hại quy định tại khoản 1 Điều 44 Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017. Cụ thể, thời hạn thực hiện tạm ứng kinh phí bồi thường được thực hiện như sau: (1) Ngay sau khi thụ lý hồ sơ, người giải quyết bồi thường có trách nhiệm xác định giá trị các thiệt hại quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 và đề xuất Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường việc tạm ứng kinh phí bồi thường và mức tạm ứng cho người yêu cầu bồi thường; (2) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề xuất, nếu còn dự toán quản lý hành chính được cấp có thẩm quyền giao, cơ quan giải quyết bồi thường phải hoàn thành việc tạm ứng kinh phí và chi trả cho người yêu cầu bồi thường. Trường hợp không còn đủ dự toán quản lý hành chính được cấp có thẩm quyền giao, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề xuất, Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường có văn bản đề nghị cơ quan tài chính có thẩm quyền tạm ứng kinh phí để chi trả cho người yêu cầu bồi thường. Cơ quan tài chính có trách nhiệm cấp kinh phí cho cơ quan giải quyết bồi thường trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, cơ quan tài chính có thẩm quyền có trách nhiệm cấp kinh phí cho cơ quan giải quyết bồi thường. Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường quyết định mức tạm ứng cho người yêu cầu bồi thường nhưng không dưới 50% giá trị các thiệt hại quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017. - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ, người giải quyết bồi thường phải hoàn thành việc xác minh thiệt hại. Trường hợp vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn xác minh thiệt hại là 30 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ. Thời hạn xác minh thiệt hại có thể được kéo dài theo thỏa thuận giữa người yêu cầu bồi thường và người giải quyết bồi thường nhưng tối đa là 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn quy định tại khoản này. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc xác minh thiệt hại, người giải quyết bồi thường phải hoàn thành báo cáo xác minh thiệt hại làm căn cứ để thương lượng việc bồi thường. - Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành báo cáo xác minh thiệt hại, cơ quan giải quyết bồi thường phải tiến hành thương lượng việc bồi thường. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tiến hành thương lượng, việc thương lượng phải được hoàn thành. Trường hợp vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn thương lượng tối đa là 15 ngày. Thời hạn thương lượng có thể được kéo dài theo thỏa thuận giữa người yêu cầu bồi thường và người giải quyết bồi thường nhưng tối đa là 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn quy định tại khoản này. - Ngay sau khi có biên bản kết quả thương lượng thành, Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường ra quyết định giải quyết bồi thường và trao cho người yêu cầu bồi thường tại buổi thương lượng. Trường hợp người yêu cầu bồi thường không nhận quyết định giải quyết bồi thường thì người giải quyết bồi thường lập biên bản về việc không nhận quyết định. Biên bản phải có chữ ký của đại diện các cơ quan tham gia thương lượng. Biên bản phải nêu rõ hậu quả pháp lý của việc không nhận quyết định giải quyết bồi thường theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 51 của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017. Cơ quan giải quyết bồi thường phải gửi cho người yêu cầu bồi thường trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản.
Lĩnh vực Hòa giải cơ sở (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viênTrong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Tổ hòa giải thực hiện trả thù lao cho hòa giải viên theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được thù lao.
2Thủ tục thôi làm hòa giải viênTrong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hoặc báo cáo về việc thôi làm hòa giải viên.
3Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải
4Thủ tục công nhận hòa giải viên
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến10
2Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất5
3Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc theo chuyên đề10
4Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị10
Lĩnh vực Phát triển nông thôn (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.
2Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.
3Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện).07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ
4Xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sảnNgay khi tiếp nhận hồ sơ
Lĩnh vực Khuyến nông (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương60 ngày
Lĩnh vực Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
2Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo kèm hồ sơ hợp lệ.
2Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóaTrong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị tặng Giấy khen, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra Quyết định tặng Giấy khen Gia đình văn hóa.
3Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng nămTrong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm.
4Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).Không quy định cụ thể
2Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
3cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
4Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp
5Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Lĩnh vực Người có công (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi01 ngày làm việc
2Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ01 ngày làm việc
Lĩnh vực Đất đai (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đaiTrong ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
2Thủ tục hoà giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xãBốn mươi lăm ngày làm việc
Lĩnh vực Môi trường (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thủ tục tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiếtMười ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của chủ cơ sở.
2Thủ tục xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giảnTrong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
3Thủ tục tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trườngTrong thời hạn mười lăm ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.
4Thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trườngTrong thời hạn mười ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.
Lĩnh vực Kinh tế tập thể - Hợp tác xã (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Xác nhận Đơn đề nghị hỗ trợ Tổ hợp tácTrong
2Chấm dứt tổ hợp tácTrong
3Thay đổi tổ trưởng tổ hợp tácTrong
4Thành lập tổ hợp tác05
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế10 ngày làm việc
2Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng5 ngày làm việc
3Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ởKhông quy định
4Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật5 ngày làm việc
5Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật25 ngày làm việc
6Thủ tục “Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn”10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
7Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
8Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Giải quyết tố cáo60
2Giải quyết khiếu nại lần đầu30
3Xử lý đơn thư10
4Thủ tục tiếp công dânTrong
Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thủ tục thực hiện việc giải trìnhThời hạn thực hiện việc giải trình không quá 15 ngày kể từ ngày ra thông báo tiếp nhận yêu cầu giải trình.
2Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trìnhThời hạn ra thông báo tiếp nhận hoặc từ chối giải trình: 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu giải trình
3Thủ tục xác minh tài sản, thu nhậpThời hạn xác minh là 15 ngày làm việc.
4Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhậpThời điểm công khai được thực hiện trong khoảng thời gian từ sau khi hoàn thành việc kiểm tra Bản kê khai quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP đến ngày 31 tháng 3 hàng năm.
5Thủ tục kê khai tài sản, thu nhậpThời gian kê khai chậm nhất là ngày 30 tháng 11 hàng năm.
Lĩnh vực Bảo vệ và chăm sóc trẻ em (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
2Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ emTrong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao quyết định cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế.
3Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em: trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định, UBND cấp xã tổ chức việc giao, nhận trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế.
4Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt7 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ
5Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em05 ngày làm việc
6Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ emTrong vòng 12 giờ từ khi nhận thông tin trẻ em được xác định có nguy cơ hoặc đang bị tổn hại nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, Chủ tịch UBND cấp xã, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em.
Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng03 ngày làm việc
2Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng03 ngày làm việc
3Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình03 ngày làm việc
Lĩnh vực Lĩnh vực Y tế (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số10 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ