Các thủ tục mức độ 1 thuộc Cấp xã

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại25 ngày làm việc.