Các thủ tục mức độ 3 thuộc Sở Tài chính

Lĩnh vực Quản lý tài sản công (20 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư (Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô phục vụ công tác, xe ô tô chuyên dùng và tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản)20 ngàyĐăng ký
2Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của UBND tỉnhKhông quá 15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
3Điều chuyển tài sản là hệ thống điện được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước sang ngành điện quản lý30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với mỗi bước. Đăng ký
4Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hộiKhông quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
5Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án40 ngàyĐăng ký
6Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc60 ngàyĐăng ký
7Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước (trừ tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô phục vụ công tác, xe ô tô chuyên dùng và tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản)Không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
8Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị (Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp)Không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
9Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô phục vụ công tác, xe ô tô chuyên dùng và tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản)Không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
10Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước (Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô phục vụ công tác, xe ô tô chuyên dùng và tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản)Không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
11Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô phục vụ công tác, xe ô tô chuyên dùng và tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản)Không quá 40 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
12Quyết định điều chuyển tài sản công (Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô phục vụ công tác, xe ô tô chuyên dùng và tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản)Không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
13Quyết định bán tài sản công (Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô phục vụ công tác, xe ô tô chuyên dùng và tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản)Không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
14Quyết định thanh lý tài sản công (trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, có nguyên giá theo sổ sách kế toán dưới 500 triệu đồng /1 đơn vị tài sản hoặc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp không giới hạn giá trị tài sản nhưng thuộc các trường hợp: Phá bỏ để tạo thông thoáng khuôn viên trụ sở làm việc; thanh lý do trụ sở làm việc, cơ sở sự nghiệp nằm trong lộ giới qui hoạch trên địa bàn phải di dời và chuyển giao cho Hội đồng Bồi thường, giải phóng mặt bằng địa phương; phá dỡ để cải tạo, đầu tư xây dựng mới theo kế hoạch, dự án hoặc quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền)Không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
15Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản côngKhông quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
16Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoạiKhông quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
17Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (Trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô phục vụ công tác, xe ô tô chuyên dùng và tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản)Không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
18Quyết định điều chuyển tài sản công giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế (Trừ tài công là Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô phục vụ công tác, xe ô tô chuyên dùng và tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản)Không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
19Quyết định thanh lý tài sản công Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô phục vụ công tác, xe ô tô chuyên dùng và tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản (trừ trường hợp ủy quyền cho Sở tài chính và UBND cấp huyện tại Điều 26 và Điều 27 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh)Không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
20Quyết định tiêu huỷ tài sản công (Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô phục vụ công tác, xe ô tô chuyên dùng và tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản)Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Quản lý giá (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đăng ký giá hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tài chínhTối đa không quá 05 ngày kể từ ngày tiếp nhậnĐăng ký
2Kê khai giá hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tài chínhTối đa không quá 02 ngày kể từ ngày tiếp nhậnĐăng ký
3Hiệp thương giáKhông quá 15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Tài chính ngân sách - Đầu tư (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành - Dự án nhóm A120 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành - Dự án nhóm C30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
3Phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn không có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
4Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành - Dự án nhóm B60 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
5Phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Phê duyệt Phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnhTheo kế hoạch thực hiện cổ phần hóa được UBND tỉnh phê duyệt.Đăng ký