Các thủ tục mức độ 2 thuộc Sở Nội vụ

Lĩnh vực Công chức, viên chức (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thủ tục thi nâng ngạch công chứckhông xác định
2Thủ tục tuyển dụng công chứckhông xác định
Lĩnh vực Hội, tổ chức phi chính phủ (16 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thủ tục tự giải thể đối với quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)Mười bốn ngày
2Thủ tục đổi tên quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)Mười bốn ngày
3Thủ tục tự giải thể đối với hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)Mười lăm ngày
4Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh) đối với quỹ mới thành lậpMười bốn ngày
5Thủ tục cho phép thành lập hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)Mười hai ngày
6Thủ tục cho phép hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện) đặt văn phòng đại diệnMười bốn ngày
7Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)Mười bốn ngày
8Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)Mười hai ngày
9Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)Mười bốn ngày
10Thủ tục cho phép quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh) hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt độngMười bốn ngày
11Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)Mười bốn ngày
12Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ sửa đổi, bổ sung quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)Ba mươi ngày
13Thủ tục công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh (đối với quỹ có thời gian hoạt động trên 01 nhiệm kỳ) và công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ (đối với quỹ đã đi vào hoạt động)Mười bốn ngày
14Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)Mười bốn ngày
15Thủ tục đổi tên hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)Hai mươi ngày
16Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh) trong lĩnh vực nội vụMười ngày
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
2Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh theo chuyên đề.10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
3Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
4Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị Quyết thắng”10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lĩnh vực Tôn giáo (17 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thủ tục tiếp nhận thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 19, Nghị định số 92/2012/NĐ- CPKhông quy định
2Thủ tục đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động trong tỉnhBa mươi ngày
3Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnhMười ngày
4Thủ tục chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam.Hai mươi lăm ngày
5Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyệnBảy ngày
6Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngMười lăm ngày
7Thủ tục đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo quy định tại Điều 28, Điều 29 Nghị định 92/2012/NĐ- CPBảy ngày
8Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc quy định tại Điều 27 và 28, Nghị định số 92/2012/NĐ-CPMười ngày
9Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáoMười lăm ngày làm việc kể từ nhận đủ hồ sơ hợp lệ
10Thủ tục đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CPMười ngày
11Thủ tục chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáoMười lăm ngày
12Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thị xã, thành phố trong tỉnhHai mươi ngày
13Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thị xã, thành phố trong tỉnhHai mươi ngày
14Thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáoHai mươi ngày
15Thủ tục thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáoHai mươi ngày
16Thủ tục công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động trong tỉnhBa mươi ngày
17Thủ tục chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng quy định tại khoản 2, Điều 4 Nghị định số 92/2012/NĐ-CPHai mươi ngày