Các thủ tục mức độ 4 thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực Khoa học (28 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận) của tổ chức khoa học và công nghệ10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
3Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
4Thủ tục thẩm định công nghệ của dự án đầu tư15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
5Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
6Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị rách, nát10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
7Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị mất10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
8Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của văn phòng đại diện, chi nhánh.10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
9Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi thông tin của tổ chức khoa học công nghệ ghi trên giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh.10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
10Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
11Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
12Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
13Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
14Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị mất10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
15Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
16Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
17Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi vốn của tổ chức khoa học và công nghệ10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
18Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
19Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
20Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
21Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức khoa học và công nghệ10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
22Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
23Thủ tục đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
24Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
25Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
26Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
27Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
28Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị rách, nát10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, An toàn bức xạ Hạt nhân (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)11 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X- quang y tế)10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
4Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (đối với thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
5Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (đối với thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
6Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
7Thủ tục khai báo thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ khai báo.Đăng ký
Lĩnh vực Sở Hữu Trí tuệ (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp15 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.Đăng ký
2Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn trong nhập khẩu13 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ07 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đến khi trả kết quảĐăng ký
4Thủ tục tiếp nhận công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
5Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy (trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh - bên thứ nhất)05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
6Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy (trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy- bên thứ ba)05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
7Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn (trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh - bên thứ nhất)05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
8Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn (trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận hợp chuẩn độc lập - bên thứ ba)05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
9Xét tặng giải thưởng chất lượng quốc giaĐăng ký
10Đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký