Các thủ tục mức độ 2 thuộc Cấp huyện

Lĩnh vực Hộ tịch (16 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịchNgay trong ngày
2Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài05 ngày làm việc
3Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài05 ngày làm việc
4Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân05 ngày làm việc
5Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài05 ngày làm việc
6Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch).Ngay trong ngày
7Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.12 ngày làm việc
8Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài12 ngày làm việc
9Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc03 ngày làm việc đối với việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài không quá 06 ngày làm việc.
10Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài02 ngày làm việc
11Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài05 ngày làm việc
12Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài15 ngày làm việc
13Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài15 ngày làm việc
14Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoàiNgay trong ngày
15Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài15 ngày làm việc
16Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoàiNgay trong ngày
Lĩnh vực Chứng thực (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản02 ngày làm việc
2Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản02 ngày làm việc
3Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuậtNgay trong ngày.
4Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư phápNgay trong ngày
5Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thựcNgay trong ngày.
6Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịchNgay trong ngày
7Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịchNgay trong ngày
8Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản02 ngày làm việc
9Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)Ngay trong ngày
10Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhậnNgay trong ngày
11Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnNgay trong ngày
12Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốcNgay trong ngày
Lĩnh vực Bồi thường nhà nước (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thườngkhông quy định
2Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu30 ngày
3Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính15 ngày làm việc
4Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường05 ngày làm việc
5Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính65 ngày
6Thủ tục trả lại tài sản05 ngày làm việc
7Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai45 ngày
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải11 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
2Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
3Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Lĩnh vực Đất đai (19 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thủ tục cung cấp dữ liệu về đất đaiTrong ngày (tối đa 3 ngày)
2Thủ tục chuyển nhượng vốn đầu tư giá trị quyền sử dụng đất5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
3Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
4Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
5Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
6Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
7Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ là không quá 50 ngày làm việc.
8Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
9Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
10Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc trang bổ sung do bị mất30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
11Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiệnKhông quy định
12Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
13Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyệnKhông quá 45 ngày
14Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất20
15Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư30
16Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Không quá 15 ngày không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất
17Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt NamKhông quy định
18Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt NamKhông quy định
19Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng180 ngày đối với đất phi nông nghiệp
Lĩnh vực Tài nguyên nước (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thủ tục lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh.40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị xin ý kiến của chủ dự án,
2Thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất.Trong thời hạn không quá mười (10 ) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai của tổ chức, cá nhân, cơ quan đăng ký có trách nhiệm kiểm tra nội dung thông tin, xác nhận vào tờ khai và gửi một (01) bản cho tổ chức, cá nhân
Lĩnh vực Giao dịch bảo đảm (14 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương laiTrong ngày
2Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng kýTrong ngày
3Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của cơ quan đăng ký đối với nhà ở hình thành trong tương laiTrong ngày
4Chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương laiTrong ngày
5Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấpTrong ngày
6Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng kýTrong ngày
7Thủ tục đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai lần đầuTrong ngày
8Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương laiTrong ngày
9Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp là nhà ở hình thành trong tương lai trong trường hợp đã đăng ký thế chấpTrong ngày
10Xóa đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương laiTrong ngày
11Xóa đăng ký thế chấpTrong ngày
12Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đấtTrong ngày
13Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương laiTrong ngày
14Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đấtTrong ngày
Lĩnh vực Môi trường (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thủ tục xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
2Thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Lĩnh vực Quy hoạch (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thẩm định, phê duyệt Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng15 ngày (Phòng Quản lý đô thị (hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng) 12 ngày; UBND cấp huyện 03 ngày)
2Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn25 ngày (Phòng Quản lý đô thị (hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng) 20 ngày; UBND cấp huyện 05 ngày)
3Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch đô thị (gồm quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)25 ngày (Phòng Quản lý đô thị (hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng) 20 ngày; UBND cấp huyện 05 ngày)
4Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch khu chức năng đặc thù (gồm quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)25 ngày (Phòng Quản lý đô thị (hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng) 20 ngày; UBND cấp huyện 05 ngày)
5Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn15 ngày (Phòng Quản lý đô thị (hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng) 12 ngày; UBND cấp huyện 03 ngày)
6Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị (gồm quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)15 ngày (Phòng Quản lý đô thị (hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng) 12 ngày; UBND cấp huyện 03 ngày)
7Cấp Giấy phép quy hoạch15 ngày
8Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch khu chức năng đặc thù (gồm quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)15 ngày: (Phòng Quản lý đô thị (hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng) 12 ngày; UBND cấp huyện 03 ngày)
9Cấp chứng chỉ quy hoạch05 ngày
Lĩnh vực Nhà ở và công sở (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Điều chỉnh số nhà05
2Cấp đổi số nhà05
3Cấp mới số nhà07
Lĩnh vực Đấu thầu (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu07 ngày làm việc đối với chủ đầu tư và bên mời thầu kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu, Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị trong vòng 20 ngày, 05 ngày làm việc đối với người có thẩm quyền kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản của Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị hoặc nhận được đơn kiến nghị của nhà thầu.
2Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu07 ngày làm việc đối với chủ đầu tư và bên mời thầu kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu, 05 ngày làm việc đối với người có thẩm quyền kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu
3Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư- Gửi văn bản kiến nghị: 10 ngày, kể từ ngày có thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Giải quyết kiến nghị: + Bên mời thầu: 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà đầu tư; - Trường hợp bên mời thầu không có văn bản trả lời hoặc nhà đầu tư không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị thì nhà đầu tư có quyền gửi văn bản kiến nghị đồng thời đến người có thẩm quyền và Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn trả lời hoặc ngày nhận được văn bản giải quyết kiến nghị của bên mời thầu; + Hội đồng tư vấn: giải quyết kiến nghị có quyền yêu cầu nhà đầu tư, bên mời thầu và các cơ quan liên quan cung cấp thông tin để xem xét và có văn bản báo cáo người có thẩm quyền về phương án, nội dung trả lời kiến nghị trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà đầu tư; - Trường hợp cần thiết, Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị căn cứ văn bản kiến nghị của nhà đầu tư đề nghị người có thẩm quyền xem xét tạm dừng cuộc thầu. Nếu chấp thuận, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản của Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị, người có thẩm quyền có văn bản thông báo tạm dừng cuộc thầu. Văn bản tạm dừng cuộc thầu phải được gửi đến bên mời thầu, nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra văn bản thông báo tạm dừng cuộc thầu. Thời gian tạm dựng cuộc thầu được tính từ ngày bên mời thầu nhận được thông báo tạm dừng đến khi người có thẩm quyền ban hành văn bản giải quyết kiến nghị; + Người có thẩm quyền: 10 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản của Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị.
4Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư- Nhà đầu tư gửi văn bản kiến nghị đến bên mời thầu từ khi xảy ra sự việc đến trước khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư; - Giải quyết kiến nghị: + Bên mời thầu: 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà đầu tư; - Trường hợp bên mời thầu không có văn bản giải quyết kiến nghị hoặc nhà đầu tư không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị thì nhà đầu tư có quyền gửi văn bản kiến nghị đến người có thẩm quyền trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn trả lời hoặc ngày nhận được văn bản giải quyết kiến nghị của bên mời thầu; + Người có thẩm quyền: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà đầu tư.
Lĩnh vực Phát triển nông thôn (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Cấp bù thuỷ lợi phíKhông xác định
2Phê duyệt hỗ trợ dầu cho ngư dân15
3Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại05 ngày làm việc
4Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại13 ngày làm việc
5Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại13 ngày làm việc
6Bố trí, ổn định dân cư trong huyện30 ngày
7Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh60 ngày
8Thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 315 ngày làm việc
9Thẩm định, phê duyệt dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có giá trị theo quy hoạch thuộc Chương trình 30a15 ngày làm việc
Lĩnh vực Lâm nghiệp (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư)23 ngày làm việc
2Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư)23 ngày làm việc
Lĩnh vực An toàn thực phẩm (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Xác nhận bản đăng ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm05 ngày làm việc
2Xác nhận bản đăng ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm05 ngày làm việc
3Cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm13 ngày làm việc
4Cấp lại bản đăng ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm (trong trường hợp bị mất, hư hỏng, thất lạc)03 ngày làm việc
5Cấp lại bản đăng ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm (trong trường hợp bị mất, hư hỏng, thất lạc)03 ngày làm việc
Lĩnh vực Tổ chức, biên chế (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thủ tục giải thể, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lậpTrong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
2Thủ tục thành lập đơn vị sự nghiệp công lậpTrong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Lĩnh vực Công chức, viên chức (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thủ tục tuyển dụng công chức cấp xã30
2Thủ tục tuyển dụng viên chức90 ngày làm việc từ thông báo tuyển dụng đến ra kết quả
Lĩnh vực Hội, tổ chức phi chính phủ (17 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thủ tục tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
2Thủ tục đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
3Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
4Thủ tục cho phép quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
5Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
6Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
7Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
8Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
9Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
10Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn15 ngày làm việc (trường hợp cần lấy ý kiến thì tối đa không quá 25 ngày làm việc) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
11Thủ tục tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
12Thủ tục đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
13Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
14Thủ tục phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
15Thủ tục thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
16Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
17Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã và thành phố15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
2Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
3Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
4Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
5Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
6Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến, Tập thể lao động tiên tiến và Đơn vị tiên tiến10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Lĩnh vực Tôn giáo (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
2Thủ tục chấp thuận việc truyền đạo, giảng đạo của chức sắc, nhà tu hành diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
3Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
4Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
5Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sư tham gia của tín đồ trong huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
6Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
7Thủ tục thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hànhKhông quy định
8Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
9Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Lĩnh vực Xuất bản (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
2Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Lĩnh vực Viễn thông (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
2Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
3Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng05
4Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo (25 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Sáp nhập, chia, tách trường Tiểu học40 ngày làm việc
2Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học).20 ngày làm viêc
3Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị giải thể nhà trường, nhà trẻ hợp lệ.
4Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ35 ngày làm việc. Trong đó:
5Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
6Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục35 ngày làm việc
7Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục20 ngày làm viêc
8Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục40 ngày làm viêc
9Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
10Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở40 ngày làm việc
11Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục20 ngày làm viêc
12Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục40 ngày làm viêc
13Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng15 ngày làm việc
14Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sởChưa quy định cụ thể
15Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổi(5 tuổi)65 ngày, cụ thể như sau
16Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ
17Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ
18Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
19Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMNTNT) đối với đơn vị cấp cơ sở07 ngày làm việc
20Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã15 ngày làm việc, trong đó:
21Chuyển trường đối với học sinh tiểu học5 ngày làm việc, trong đó
22Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu40 ngày làm việc. Trong đó
23Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữKhông quy định.
24Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCSKhông quy định
25Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCSDo sở giáo dục và đào tạo quy định
Lĩnh vực Gia đình (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)Thời gian thực hiện là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
2Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)Thời gian thực hiện là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
3Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)Thời gian thực hiện là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
4Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)Thời gian thực hiện là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)Thời gian thực hiện là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
6Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)Thời gian thực hiện là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lĩnh vực Văn hoá (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
2Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
3Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”Năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
4Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”Năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
5Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
6Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
7Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
8Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lĩnh vực Thư viện (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng (vốn sách ban đầu từ 1.000 cho đến dưới 2000 bản)03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lĩnh vực Y tế (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Cấp giấy chứng nhận “Làng sức khoẻ”, “Khu dân cư sức khỏe”, “Tổ dân phố sức khoẻ”20 ngày làm việc
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.
2Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệpKhông quy định
Lĩnh vực TTHC liên thông lĩnh vực Người có công (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ5 ngày làm việc
2Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến5 ngày làm việc
3Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học10 ngày làm việc
4Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày10 ngày làm việc
5Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế10 ngày làm việc
6Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngTrong thời hạn 07 ngày làm việc.
7Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần10 ngày làm việc
8Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ10 ngày làm việc
9Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học10 ngày làm việc
10Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng10 ngày làm việc
Lĩnh vực Người có công (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng01 ngày làm việc
2Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (20 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thành lập Trung tâm công tác xã hội công lập35 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
2Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội công lập07 ngày làm việc kể từ khi nhận văn bản đề nghị.
3Giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập40 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
4Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
5Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện12 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
6Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
7Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
8Cấp lại; điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
9Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
10Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
11Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc02 ngày làm việc
12Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
13Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
14Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
15Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
16Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
17Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
18Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
19Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng)10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
20Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thủ tục thực hiện việc giải trình15 ngày kể từ ngày ra thông báo tiếp nhận yêu cầu giải trình.
2Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình05 ngày kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu giải trình
3Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập15 ngày làm việc.
4Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhậpThời điểm công khai được thực hiện trong khoảng thời gian từ sau khi hoàn thành việc kiểm tra Bản kê khai quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP đến ngày 31 tháng 3 hàng năm.
5Thủ tục kê khai tài sản, thu nhậpThời gian kê khai chậm nhất là ngày 30 tháng 11 hàng năm.
Lĩnh vực Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Giải quyết tố cáo60
2Giải quyết khiếu nại lần hai45
3Giải quyết khiếu nại lần đầu30
4Xử lý đơn10
5Tiếp công dânCho đến khi kết thúc việc tiếp công dân
Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội14 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
2Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
3Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
4Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân8 ngày làm việc Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Lĩnh vực Tài chính Kế hoạch (13 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình20 ngày làm việc
2Thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản20
3Thẩm tra báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán30
4Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (trong phạm vi ngân sách của địa phương và các công trình được ngân sách tỉnh hỗ trợ có tổng mức đầu tư <=5 tỷ đồng)15 ngày làm việc
5Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình10 ngày làm việc
6Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trìnhĐối với dự án nhóm B: không quá 30 ngày làm việc, trong đó đơn vị quản lý xây dựng chuyên ngành không quá 15 ngày. Đối với dự án nhóm C: không quá 20 ngày làm việc, trong đó đơn vị quản lý xây dựng chuyên ngành không quá 10 ngày.
7Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện30 ngày
8Giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện15 ngày
9Báo cáo kê khai tài sản nhà nước
10Mua bán hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước05 ngày làm việc
11Thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện20 ngày
12Bán, chuyển nhượng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện20 ngày
13Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện20 ngày
Lĩnh vực Thuế (17 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Miễn, giảm thu tiền sử dụng đấtMười lăm ngày
2Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.Mười lăm ngày
3Khai Lệ phí trước bạ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam.Một ngày làm việc
4Khai Lệ phí trước bạ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam.Một ngày làm việc
5Khai Lệ phí trước bạ nhà đấtBa ngày làm việc
6Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với tổ chức - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm.Không xác định
7Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của nămKhông xác định
8Khai thuế đối với cá nhân có tài sản cho thuê
9. Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế mới được chia/được tách/hợp nhất.Ba ngày làm việc
10Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế bị chia/ bị sáp nhập/bị hợp nhất.Không xác định
11Đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh
12Khôi phục mã số thuếBa ngày làm việc
13Hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể đối với Doanh nghiệpHai ngày làm việc
14Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh
15Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác – Đối với đơn vị trực thuộc.
16Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác – Trừ đơn vị trực thuộc.
17Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuếHai ngày làm việc
Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộcKhông quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
2Truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệpThời hạn cấp thẻ BHYT tối đa không quá 07 ngày làm việc; cấp sổ BHXH không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
3Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đếnThời hạn cấp thẻ BHYT tối đa không quá 07 ngày làm việc; cấp sổ BHXH không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Lĩnh vực Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội- Cấp lại sổ BHXH do thay đổi số sổ, họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch; sổ BHXH do mất, hỏng hoặc gộp sổ: không quá 15 ngày làm việc (trường hợp quá trình xác minh thời gian đóng BHXH phức tạp thì không quá 45 ngày làm việc). - Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH: không quá 10 ngày làm việc.
2Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế:Cấp lại, đổi thẻ BHYT không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Lĩnh vực Giải quyết chế độ BHXH (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng (đối với người đang tham gia BHXH tự nguyện, người bảo lưu thời gian tham gia BHXH)Tối đa 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
2Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng (đối với trường hợp người lao động đang đóng BHXH bắt buộc)Tối đa 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
3Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo QĐ52/2013/QĐ-TTg30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
4Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
5Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
6Giải quyết hưởng chế độ tử tuấtTối đa 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
7Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tíchTối đa 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
8Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng (đối với người có quyết định hoặc giấy chứng nhận chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu hoặc chờ hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP)Tối đa 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
9Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lầnTối đa 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định