Các thủ tục mức độ 1 thuộc Cấp huyện

Lĩnh vực Tài nguyên nước (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thủ tục lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh.40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị xin ý kiến của chủ dự án,